افزون بر این ، 40 درصد از پاسخگویان بر این باور بوده اند که همکاران به میزان زیادی از موقعیتهای دشوار استقبال می کنند . 7/26 درصد از آنها نیز میزان استقبال همکاران از موقعیتهای دشوار را در حد متوسط داشته و در ضمن از نظر 7/16 همکاران به میزان خیلی زیادی از موقعیتهای دشوار استقبال کرده اند . در خصوص گویه آخر نیز 40 درصد از پاسخگویان اظهار داشته اند که روحیه پرتکاپوی جسارت و تحمل طلبی و سرشکنی تا اندازه متوسطی در میان کارکنان سازمان وجود دارد. 7/36 درصد از آنها میزان روحیه پر تکاپوی ، جسارت ، تحمل طلبی و سرشکنی در بین کارکنان سازمان را در حد زیادی دانسته و همچنین 10 درصد از آنها به نسبت برابر به میزانهای کم و خیلی زیاد روحیه پرتکاپوی جسارت ، تحمل طلبی و سرشکنی در بین کارکنان سازمان اشاره کرده اند .
7- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص ثبات وضع موجود :
در این پژوهش ، سنجش و بررسی شاخص ثبات در قالب سه گویه انجام گرفته است . جدول زیر با بیان نتایجی است که از سنجش و بررسی این شاخص در قالب گویه های مربوطه حاصل گردید :
جدول ( 4-10) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب ثبات

گویه هاپاسخخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کممدیر تا چه اندازه به حفظ وضع موجود تاکید دارد؟660/201320/40660/20443/13227/6مدیر تا چه اندازه در سازمان به ثبات تاکید دارد ؟772/231432/43557/16443/13113/3مدیر تا چه اندازه به حفظ وضع موجود و ثبات سازمان توجه دارند نه رشد ؟660/201320/40887/26330/10113/3

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نتایج جدول گویای آن است که 40 درصد از پاسخگویان اظهار داشته اند که مدیر تاکید زیادی بر حفظ وضع موجود دارد. 20 درصد از آنها نیز میزان آن را در حد خیلی زیاد اظهار داشته اند . و 20 درصد دیگر پاسخگویان میزان آن را در حد متوسط عنوان کرده اند

مضاف بر این ، به رغم 3/43 درصد از پاسخگویان ، مدیر سازمان تا اندازه زیادی به ثبات تاکید دارد نه به رشد 3/23 درصد از آنها میزان توجه و تاکید مدیر به ثبات در حد خیلی زیادی عنوان کرده اند و نه به رشد سازمان همچنین به میزان تاکید مدیر بر ثبات از نظر 20 درصد از پاسخگویان در حد متوسط بوده اند .
2-3-4- نتایج و یافته های توصیفی حاصل از سنجش و بررسی گویه های مربوط به شاخصهای هفت گانه مهارتهای ICDL
متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز همانند متغیر فرهنگ سازمانی از هفت شاخص در قالب گویه های مرتبط تشکیل شده است . نتایجی که در این قسمت بدانها اشاره خواهد شد، به شرح تفکیکی نتایج حاصل از سنجش و بررسی این هفت شاخص در قالب گویه های مربوطه اختصاص دارد .
1- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص آشنایی با اصول و مفاهیم.
در این پژوهش ، سنجش و بررسی شاخص آشنایی با اصول و مفاهیم از سه گویه استفاده شده است . نتایجی که در قالب جدول زیر آمده ، نمایشی از سنجش و بررسی این گویه ها نشان می دهد .
جدول ( 4-11) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب آشنایی با مفاهیم و اصول

گویه هاپاسخخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم- تا چه اندازه می توانید نرم افزارهای مختلف را به روی یک سیستم بندی نمائید . 443/131320/401217/36113/3227/6- تا چه اندازه از عملکرد تخصصی هر یک از قطعات یک سیستم کامپیوتری اطلاع دارید.227/6660/201650/50660/20113/3تا چه اندازه با شبکه های کامپیوتری آشنایی دارید .227/6887/261103/33887/26227/6با استناد به نتایج جدول ، 40 درصد از پاسخگویان بر این باور بوده اند که تا حد زیادی می توانند نرم افزارهای مختلف را به روی یک سیستم نصب نمایند . 7/36 درصد از آنها نصب برنامه های مختلف را بروی سیستم در حد متوسط داشته و 3/13 درصد از آنها نیز گفته اند که توانایی نصب نرم افزارهای مختلف را به صورت خیلی زیاد دارند.
همچنین ، نیمی ( 50 درصد ) از پاسخگویان اظهار داشته اند که اطلاع متوسطی از عملکرد تخصصی هر یک از قطعات یک سیستم کامپیوتری دارند . 20 درصد ازآنها نیز اطلاع خود از عملکرد تخصصی هر یک از قطعات یک سیستم کامپیوتری را به طور برابر در حد زیاد و کم عنوان کرده اند .
3/33 درصد از پاسخگویان اذعان داشته اند که آشنایی متوسطی با شبکه های کامپیوتری دارند . 4/33 درصد از آنها نیز آشنایی زیاد با شبکه کامپیوتری دارند و 4/33 درصد از آنها نیز اذعان داشته اند که میزان آَشنایی آنها با شبکه های کامپیوتری کم و خیلی کم می باشد .
2- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص مدیریت فایلها
در این پژوهش ، سنجش و بررسی شاخص مدیریت فایلها از سه گویه استفاده شده است . نتایجی که در قالب جدول زیر آمده ، نمایشی از سنجش و بررسی این گویه ها نشان می دهد .
جدول ( 4-12) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب windows

گویه هاپاسخخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم- چه مقدار می توانید اعمال اصلی کار در ویندوز (cut – copy) را انجام دهید.1103/33773/23773/23443/13227/6- تا چه اندازه با مدیریت فایلها آشنایی دارید.443/13660/20887/26443/13887/26- تا چه اندازه می توانید تغییرات تخصصی ternet option (توانایی انجام تغییرات ) را انجام دهید.557/16443/13773/33557/16990/30
همان طور که از نتایج جدول بر می آید، 3/33 درصد از پاسخگویان به میزان خیلی زیادی قادرند اعمال کار در ویندوز را انجام دهند .
3/23 درصد از آنها نیز به طور برابر توانایی زیاد و متوسطی در انجام این کار دارند . توانایی انجام اعمال کار در ویندوز دربین 3/13 درصد از پاسخگویان در حد کم بوده است.
همچنین 7/26 درصد از پاسخگویان آشنایی متوسطی با مدیریت فایلها داشته و 20 درصد از پاسخگویان نیز اظهار داشته اند که با مدیریت فایلها آشنایی متوسطی دارند .
علاوه بر این 3/33 درصد از پاسخگویان توانایی خیلی کمی در انجام تغییرات ternet option دارند . همچنین 3/23 درصد از پاسخگویان توانایی متوسطی در انجام تغییرات ternet option دارند . 7/16 درصد از آنها اظهار داشته اند که توانایی خیلی زیادی در این امر دارند .
3- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص واژه پردازها
در این پژوهش، شاخص واژه پردازها، در قالب سه گویه مورد سنجش و بررسی قرار گرفته است . جدول زیر نتایج حاصل از این سنجش و بررسی را نشان می دهد.
جدول ( 4-13) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب شاخص واژه پردازها

گویه هاپاسخخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم- در یک برنامه word تا چه میزان قادر به انجام عملیات ویراستاری و اصلاح متون می باشید .660/20990/30773/23227/6660/20- تا چه میزان قادر به وارد کردن یک عکس یا جدول در یک نمودار هستید557/16557/16773/23443/13990/30- تا چه حد می توانید مدیریت فایلهای word را انجام دهید.660/20887/26660/20443/13660/20نتایج جدول نشانگر آن است که نیمی از پاسخ گویان گفته اند که به میزان زیادی توانایی انجام عملیات ویراستاری و اصلاح متون در برنامه ورد را دارند . 3/23 درصد از آنها میزان توانایی خود را در حد متوسط دانسته و 20 درصد از آنها به میزان خیلی کمی توانایی انجام عملیات ویراستاری و اصلاح متون در برنامه ورد را دارند.
همچنین 30 درصد از پاسخگویان گفته اند که به میزان خیلی کمی توانایی وارد کردن یک عکس یا جدول در نمودار را دارند و همچنین 3/23 درصد از آنها میزان توانایی خود در وارد کردن یک عکس یا جدول در نمودار را در حد متوسط دانسته اند.
علاوه بر آن 7/46 درصد از پاسخگویان گفته اند که به میزان زیادی توانایی انجام مدیریت فایلها را دارند . 20 درصد از آنها به طور برابر توانایی متوسط و خیلی کم در انجام مدیریت فایلهای ورد اشاره کرده اند.
4- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص صفحه گسترده
شاخص اکسل نیز به مانند سایر شاخصها از طریق سه گویه مورد سنجش و بررسی قرار گرفته است. جدولی که در زیر آمده موید نتایج حاصل از سنجش و بررسی این شاخص در قالب گویه های مربوط می باشد .
جدول ( 4-14) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب شاخص صفحه گسترده ها
گویه هاپاسخخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم- تا چه اندازه می توانید حالت غایی یک سلول را در برنامه Excel استفاده نمائید.557/16773/23443/13660/20887/26- تا چه اندازه می توانید از چهار عمل اصلی (ضرب ، جمع ، تقسیم و تفریق) در سلولهای Excel استفاده نمائید.773/23660/20773/23557/16557/26تا چه میزان از برنامه Excel جهت انجام امور روز مره به صورت کاربردی استفاده می نمائید.557/16443/13990/30660/20660/20
نتایج جدول گویای آن است که 7/26 درصد از پاسخگویان اذعان داشته اند که به میزان خیلی کمی توانایی استفاده از حالت غایی یک سلول در برنامه اکسل را دارند. 3/23 درصد از آنها نیز میزان توانایی خود در استفاده از حالت غایی یک سلول در برنامه اکسل را در حد زیاد و 20 درصد نیز در حد کم عنوان کرده اند .
همچنین 3/23 درصد از پاسخگویان بطور برابر اظهار داشته اند که به میزان خیلی زیاد و متوسطی توانایی استناد از چهار عمل اصلی ریاضی در سلولهای اکسل را دارند. 20 درصد از آنها نیز توانایی زیادی در استفاده از چهار عمل اصلی ریاضی در سلولهای اکسل دارند.
افزون بر این 30 درصد از پاسخگویان اظهار داشته اند که به میزان متوسطی توانایی استفاده از برنامه اکسل جهت انجام امور روز مره به صورت کاربردی دارند. 20 درصد از آنها بطور برابر توانایی خیلی کم و کم برای این کار برخوردارند. 7/16 درصد از آنها نیز توانایی خیلی زیادی در استفاده از برنامه اکسل جهت انجام امور روزمره به صورت کاربردی دارند.
5- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص بانکهای اطلاعاتی
در این پژوهش ، جهت بررسی شاخص بانکهای اطلاعاتی از سه گویه استفاده شده است که جدول زیر نتایج حاصل از سنجش و بررسی این شاخص در قالب گویه های مرتبط را به نمایش می گذارد .
جدول ( 4-15) توزیع نسبی پاسخ گویان بر حسب بانکهای اطلاعاتی
گویه هاپاسخخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم- تا چه اندازه با نرم افزار spss آشنایی دارید.443/13227/6660/20887/261103/33- تا چه اندازه از پایگاههای اطلاعاتی برای انجام فعالیتهای روزانه استفاده می کنید.330/10773/23660/20887/26660/20- تا چه اندازه با شیوه طراحی بانکهای اطلاعاتی آشنایی دارید . 113/3887/261217/36443/13660/20با استناد به نتایج فوق 3/33 درصد از پاسخگویان آشنایی خیلی کمی با نرم افزار spss دارند. 7/26 درصد از آنها نیز آشنایی کمی با نرم افزار spss داشته و میزان آَشنایی با نرم افزار spss در بین 20 درصد از پاسخگویان در حد متوسط بوده است.
همچنین 7/26 درصد از پاسخگویان گفته اند که به میزان کمی از پایگاههای اطلاعاتی برای انجام فعالیتهای روزانه استفاده می کنند. 3/23 درصد از آنها میزان استفاده خود از پایگاههای اطلاعاتی برای انجام فعالیتهای روزانه را در حد زیاد دانسته و 20 درصد از آنها نیز به نسبتهای برابر به استفاده خیلی کم و متوسط خود از این پایگاهها برای انجام فعالیتهای روزانه خود اشاره کرده اند .
افزون بر آن 7/36 درصد از پاسخگویان اذعان داشته اند که تا اندازه متوسطی با طراحی بانکهای اطلاعات آشنایی دارند . 7/26 درصد از آنها نیز میزان آشنایی خود را با این شیوه را در حد زیاد دانسته و 20 درصد از آنها نیز به آشنایی خیلی کم خود با شیوه طراحی بانکهای اطلاعاتی اشاره کرده اند .
6- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص ارائه مطلب
در این پژوهش ، جهت شاخص برای ارائه مطلب از سه گویه استفاده شده است که جدول زیر نتایج حاصل از سنجش و بررسی این شاخص در قالب گویه های مرتبط را به نمایش می گذارد .
جدول (4-16) توزیع نسی پاسخگویان بر حسب شاخص ارائه مطلب
گویه هاپاسخخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم- تا چه اندازه از power point در ارائه مطلب استفاده می کنید330/10887/26557/16557/16990/30- تا چه اندازه با شیوه های پردازش داده ها در محیطهای مجازی آشنا هستید 227/6660/20557/16773/231103/33- تا چه اندازه می توانید تصاویر و نمودار ها را در محیط های power point نمایش دهید.660/20660/20773/23557/16660/20با استناد به نتایج جدول فوق ، 30 درصد از پاسخ گویان گفته اند که به میزان خیلی کمی از پاورپوینت برای ارائه مطلب استفاده می کنند. 7/26 درصد از آنها میزان استفاده از پاورپوینت در ارائه مطلب را در حد زیاد دانسته و 7/16 درصد از آنها نیز بطور برابر به استفاده کم و متوسط شان از پاورپوینت در ارائه مطلب اشاره کرده اند .
همچنین ، 30 درصد از پاسخگویان میزان آَشنایی خود با شیوه های پردازش داده ها در محیطهای مجازی را در حد خیلی کم دانسته و 7/26 درصد از آنها میزان آن را در حد کم دانسته اند. همچنین میزان آشنای پاسخگویان با شیوه های پردازش داده ها در محیط های مجازی ، از نظر 20 درصد از آنها در حد زیاد اعلام شده است . افزون بر آن ، 23 درصد از پاسخگویان گفته اند که تا اندازه متوسطی می توانند تصویر و نمودارها را در محیطهای پاورپوینت نشان دهند. 20 درصد از آنها میزان توانایی خود در نمایش تصویر و نمودارها در محیط پاورپوینت را در حدود خیلی کم، و خیلی زیاد دانسته اند. همچنین 7/16 درصد میزان آن را در حد کم عنوان کرده اند .
7- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص اینترنت
در این پژوهش ، جهت شاخص بررسی اینترنت ، از سه گویه استفاده شده است که جدول زیر نتایج حاصل از سنجش و بررسی این شاخص در قالب گویه های مرتبط را به نمایش می گذارد .
جدول ( 4-17) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اینترنت
گویه هاپاسخخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم- تا چه اندازه می توانید از موتورهای جستجوگر وب استفاده نمائید و سایت مورد نظر خود را پیدا کنید.227/61103/33773/23227/6990/30- تا چه اندازه به ساختن Email در یکی از سایتها آشنایی دارید.330/10887/26773/23773/33557/16تا چه حد اطلاعات جدید ، بخشنامه های جدید را از طریق سایت ها دریافت و ارسال می نمائید330/10887/26443/13660/20990/30بر اساس نتایج بالا، 3/33 درصد از پاسخگویان اذعان داشته اند که به میزان زیادی از موتورهای جستجو گر استفاده می کنند. 30 درصد از پاسخگویان گفته اند که استفاده خیلی کمی از موتورهای جستجوگر می کنند. 3/23 درصد از آنها نیز میزان استفاده شان از موتورهای جستجو گر را در حد متوسط دانسته اند .
همچنین ، 7/26 درصد از پاسخگویان بر این باورند که به میزان زیادی با ساخت ایمیل در یکی از سایتها آشنایی دارند . 3/23 درصد از آنها نیز به طور برابر به آَشنایی متوسط و کم خود با ساخت ایمیل در یکی از سایتها اشاره کرده اند .افزون بر این ها 30 درصد از پاسخگویان گفته اند که برای دریافت و ارسال اطلاعات جدید، به میزان خیلی کمی از سایت استفاده کنید . 7/26 درصد از آنها نیز میزان استفاده خود از سایت برای دریافت و ارسال اطلاعات جدید را در حد زیاد دانسته و 20 درصد نیز میزان استفاده از آن را در حد کم عنوان کرده اند .
4-4- تحلیل داده ها
1-4-4- سوال اصلی پژوهش
آیا بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران رابطه وجود دارد؟
برای آزمون رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز، ابتدا دو سوال تنظیم و سپس آزمون مورد نظر (آزمون همبستگی پیرسون) انجام گرفته است. سؤالهای مطرح بدین شرح بوده اند:
سؤال اول: بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.
سؤال دوم: بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود ندارد.
نتیجه آزمون همبستگی پیرسون (450/0=r) درخصوص رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان از آن داشت که از لحاظ آماری با اطمینان 95/0 درصد و سطح خطای کمتر از 05/0 درصد رابطه آماری معنی داری بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد. از همین روی, می توان گفت که دو متغیر فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با یکدیگر ارتباط داشته و در صورت بروز تغییر (افزایش یا کاهش) در یکی از این دو متغیر, شاهد تغییر (افزایش یا کاهش) در دیگر متغیر خواهیم بود. بدین معنی که موقعی که فرهنگ سازمانی مساعدتر و مناسبتر باشد, میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان سازمان بیشتر است. نتایج حاصل از آزمون رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات به همراه نمودار مربوطه در زیر آمده است:
جدول (4-18 ): نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
سطح معنی داری (P)درجه آزادیمقدار
رابطهآماره آزموننوع همبستگیمقیاس متغیرهامتغیرها05/0329450/0rپیرسونفاصله ای – فاصله ایفرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
نمودار (4-4)رابطه فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات
نمودار بالا که نشان از نحوه توزیع پراکندگی متغیرهای فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد و به رابطه مستقیم و مثبت بین این دو متغیر اشاره دارد. بطوریکه با افزایش در مقادیر متغیر فرهنگ سازمانی مقادیر متغیر فناوری اطلاعات وارتباطات نیز افزایش و در مقابل کاهش مقادیر فرهنگ سازمانی، با کاهش مقادیر فناوری اطلاعات و ارتباطات مواجه می باشد ، که نشان از یک رابطه معنا دار می باشد.
2-4-4- سؤالات فرعی پژوهش
1-2-4-4- سئوال اول: “میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر تهران چگونه است؟”.
اولین سئوالی که در این مطالعه مورد آزمون قرار گرفته, سئوال مربوط به چگونگی میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان سازمان است. برای آزمون این سئوال, که ازنوع سئوال توصیفی است, از آزمون خی دو یک طرفه یا تک متغیره استفاده شده است. چراکه تنها یک متغیر میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح ترتیبی داریم که قصد آزمون میزان بکارگیری آن در بین کارکنان میباشد. برای اجرای این آزمون, ابتدا دو سوال به شرح زیر تنظیم و سپس آزمون اجرا شد:
سؤال اول: میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان سازمان پایین است.
سؤال دوم: میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان سازمان پایین نیست.
در ادامه اجرای آزمون خی دو تک متغیره نتایج جدول زیر را بدست داد:
جدول (4-19 ). نتایج حاصل از آزمون سئوال چگونگی میزان بکارگیری
فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان سازمان
شرحفراوانی مشاهدهشدهفراوانی مورد انتظارباقیماندهخیلی کم476619-کم836617متوسط376629-زیاد296637-خیلی زیاد346632-کل330– 01/0 = P< 329 = d.f 333/14 = X2
همانطورکه در جدول ملاحظه میگردد، با استناد به مقدار x2 (333/14) و همچنین نتایج جدول، تفاوت آماری معنیداری بین فراوانی مورد انتظار و فراوانی مشاهدهشده با اطمینان 99/0 درصد وجود دارد. از طرفی، مقایسه ارقام جدول نیز حاکی از آن است که میزان بکارگیری فناوری اطلاعات در بین بیشتر پاسخگویان در حد کم و خیلی کم است و در مقابل نسبتهای کمتری از آنها آشنایی بالایی با فناوری اطلاعات دارند. از این رو، میتوان اذعان داشت که سؤال اول تحقیق که دلالت بر پایین بودن میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان داشت، تأیید شده و در مقابل سؤال دوم تحقیق مبنی بر پاییننبودن میزان بکارگیری فناوری اطلاعات در بین کارکنان رد میشود.
نمودار زیر توزیع پاسخگویان در گزینههای طیف را بصورت شماتیک نشان میدهد:
نمودار (4-5)میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان
بر اساس نتایج جدول 35/0 درصد خیلی زیاد، 28/0 درصد زیاد، 38/0 درصد متوسط، 85/0 درصد کم، 48/0 درصد خیلی کم از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان استفاده می کنند.
2-2-4-4- سئوال دوم: “آیا بین هفت ویژگی فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارادرات آموزش و پرورش شهر تهران رابطه وجود دارد؟”.
یکی از اهداف اصلی این تحقیق, آزمون رابطه بین شاخصهای هفتگانه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است. نتایجی که در این قسمت بدانها پرداخته خواهد شد, به آزمون این روابط اختصاص دارند. درخصوص نوع آزمون بکاررفته نیز باید گفت که آزمون همبستگی مورد استفاده در این تحقیق, بدلیل ماهیت فاصلهای هر دو متغیر مستقل (به همراه شاخصهای متشکله) و وابسته، آزمون پارامتری همبستگی پیرسون میباشد.
در زیر به تفکیک شاخصها, به شرح نتایج حاصله پرداخته میشود:
1- نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نوآوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
برای آزمون رابطه بین نوآوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات, ابتدا دو سوال به شرح زیر تنظیم و سپس آزمون همبستگی پیرسون اجرا گردید:
سؤال اول: بین نوآوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.
سؤال دوم: بین نوآوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود ندارد.
در ادامه, نتیجه آزمون همبستگی (546/0=r) نشان از آن داشت که با اطمینان 99/0 و سطح خطای کمتر از 01/0 بین نوآوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه مستقیم و مثبت و تقریباً قوی وجود دارد. بدین معنی که کارکنانی که از نوآوری بیشتری برخوردارند, در مقایسه با کارکنان با نوآوری کمتر, آشنایی بیشتری نسبت به فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته و در نتیجه استفاده بیشتری از آنها میکنند. جدول زیر به همراه نموداری که در ادامه آمده, نشان از همین نتیجه دارد:
جدول ( 4-20): نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نوآوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
سطح معنی داری (P)درجه آزادیمقدار
رابطهآماره آزموننوع همبستگیمقیاس متغیرهامتغیرها01/0328546/0rپیرسونفاصله ای – فاصله اینوآوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
نمودار(4-6)رابطه نواوری و ریسک پذیری و بکارگیری فناوری
نمودار بالا حاکی از آن است که همزمان با افزایش در میزان نوآوری وریسک پذیری کارکنان ، میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کارکنان صورت صعودی و افزایشی به خود می گیرد.
2- نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
برای آزمون رابطه بین توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات, ابتدا دو سؤال به شرح زیر تنظیم شدند:
سؤال اول: بین توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.
سؤال دوم: بین توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود ندارد.
پس از طرح سوالهای بالا, آزمون رابطه بین توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شد که براساس آن, هیچگونه رابطه آماری معنی داری بین دو متغیر توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در هیچکدام از دو سطح خطای کمتر از 01/0 و 05/0 وجود ندارد.
(080/0-=r). به عبارتی, این دو متغیر ارتباطی با یکدیگر نداشته و تغییر در یکی, تغییر در دیگری را موجب نخواهد گردید. جدول زیر به همراه نمودار پراکندگی مربوطه, نشانگر همین نتیجه میباشد:
جدول (4-21 ): نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
سطح معنی داری (P)درجه آزادیمقدار
رابطهآماره آزموننوع همبستگیمقیاس متغیرهامتغیرها675/0328080/0-rپیرسونفاصله ای – فاصله ایتوجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
نمودار(4-7)رابطه بین توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید