7- چارچوب نظری تحقیق :
تا کنون تحقیقات زیادی درزمینه تعیین قیمت خدمات حسابرسی مستقل در داخل وخارج از کشور انجام گردیده وانگیزه انجام چنین پژوهشهایی استخراج مدلی برای قیمت گذاری حق الزحمه خدمات حسابرسی بوده اکثر این محققین از ویژگی های واحد مورد رسیدگی نظیر حجم کار ، پیچیدگی های کار ، ریسک وغیره را بعنوان عامل اثر گذار بر روی حق الزحمه حسابرسی مورد مطالعه قرار داه اند اما از آنجا که بازار خدمات حسابرسی بازاری رقابتی است وموسسات حسابرسی باید جهت تداوم وبقا وکسب منافع بیشتر با یکدیگر به رقابت بپردازند ، این پژوهش سعی دارد که جنبه های دیگری از ویژگی های واحد مورد رسیدگی را که می تواند بر حق الزحمه خدمات موثر باشد ، بررسی کند . دراین پژوهش دو سته از عوامل : عوامل عمومی وشاخص های هزینه های نمایندگی اثر گذار بر تعیین قیمت حق الزحمه حسابرسی مطالعه می شود. ازدیدگاه نظری اثر گذاری این عوامل بر عوامل توصیفی واحد مورد رسیدگی مانند حجم ، پیچیدگی کار و ریسک قابل بررسی است . دراین پژوهش چهار متغیر متوسط مجموع دارایی ها ودرآمدهای عملیاتی ، نسبت مجموع حسابهای دریافتنی وموجودی ها به مجموع دارایی ها ، نسبت سود قبل از کسر بهره ومالیات به مجموع دارایی ها ، پایان سال مالی واحد مورد حسابرسی را عوامل عمومی اثر گذار بر حق الزحمه حسابرسی و متغیر های اولیه و چهار متغیر شاخص هزینه های نمایندگی ، نسبت کل بدهی ها به مجموع دارایی ها ، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل درصد سهم اولین سهادار عمده ، درصد سهم نهادهای دولتی واحد مورد رسیدگی، بعنوان شاخص های هزینه نمایندگی مورد مطالعه قرار می گیرد.

8-انواع پژوهش
پژوهش های علمی را براساس هدف می توان به سه گروه بنیادی؛ توسعه ای وکاربردی تقسیم نمود ؛ پژوهش های بنیادی در جستجوی کشف حقایق وواقعیت ها وشناخت پدیده ها واشیاءبوده که مرزهای دانش عمومی بشر را توسعه می دهند؛ قوانین علمی راکشف می نمایند. وبه تبیین ویژگی ها وصفات یک واقعیت می پردازند. پژوهش های توسعه ای نیز با استفاده از زمینه وبستر شناختی ومعلوماتی که از طریق پژوهش های بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر وبهبود وبهینه سازی ابزارها وروش ها؛ اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه وآسایش ودر ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند. پژوهش های کاربردی راباید پژوهش های حل مسئله نامید و آن ها را نوعی پژوهش عملی محسوب کرد زیرا نتایج آن مستقیماً برای حل مسأله خاص به کار گرفته می شود.
از آنجاکه هدف اصلی از انجام پژوهش حاضربررسی رابطه هزینه های نمایندگی با حق الزحمه خدمات حسابرسی است ؛ می توان گفت که این پژوهش از نظر هدف در حیطه پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد. بر اساس ماهیت وروش تحقیق می توان گفت که پژوهش علمی به پنج گروه تاریخی؛ توصیفی ؛ همبستگی تجربی و علی ؛ تقسیم می شود.در پژوهش همبستگی محقق؛ با استفاده از ضریب همبستگی ؛ به دنبال کشف یا تعیین رابطه بین متغیر های مختلف می باشد. هدف پژوهش به شیوه همبستگی مطالعه حدود وتغییرات یک یا چند متغییر با توجه به تغییرات یک یا چندمتغیر دیگر است ( دلاور، 1377،68)1
در این پژوهش از روش مطالعه کتابخانه ای؛ بررسی متون واسناد کاوی استفاده شده است . هدف از بکارگیری این روش ها بررسی رابطه همبستگی بین چند متغیر مستقل و یک متغیر وابسته می باشد. که از این جهت می توان پژوهش حاضر را بر اساس ماهیت وروش تحقیق در زمره پژوهش های همبستگی تلقی کرد .

9-جامعه آماری
جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد . مقدار متغیری را برای هر یک از عناصر جامعه اندازه گیری کنیم؛ جامعه مقادیر آن متغیر را بوجود آورده ایم؛ از این رو می توان جامعه مقادیرمتغیر را چنین تعریف کرد” جامعه مقادیر، بزرگترین مجموعه از مقادیر قابل اکتساب متغیرهای تصادفی است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد”. محدوده وفضای مطلوب ما جامعه های آماری را معین ومشخص می کند؛ بنابراین تعریف جامعه آماری عبارت است از:” تعدادی از عناصر مطلوب ومورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند”.( آذر ومؤمنی، 1382 ،5)2.
جامعه آماری به عنوان همه عناصری تعریف می شود که دارای یک یا چند ویژگی مشترک باشند وامکان دارد برای مطالعه انتخاب شوند. عنصر؛ چیز یا فردی است که عمل اندازه گیری در مورد آن انجام می شود وجامعه همه ی عناصررا که با مسأله پژوهش ارتباط و مناسبت داشته باشد در بر می گیرد. (قادری وسیف نراقی ،1373،71)3 .
جامعه آماری این پژوهش از نظرقلمرو مکانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر می گیرد و با توجه به مقطعی بودن پژوهش ؛ سال85؛ 86 و87 به عنوان قلمرو زمانی مدنظر می باشد.
10-روش تحقیق :
این پژوهش از نظر هدف توسعه ای ، واز نظر ماهیت وروش از نوع همبستگی است . برای جمع آوری مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای واسناد کاوی با مطالعه کتاب ها ، مجلات ومقالات وپایان نامه ها ی فارسی وانگلیسی ، گزارشات بورس اوراق بهادار وسایت های کامپیوتری استفاده می شود. برای گرد آوری اطلاعات وداده ها ی پژوهش نیز از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال85؛ 86؛ 87 استفاده شده است .
با توجه به جامعه آماری این پژوهش که شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران درسا ل 85؛ 86؛ 87 می باشد، حجم نمونه پس از انجام مطالعه اولیه وبا استفاده از روشهای آماری مناسب محاسبه می شود. سپس با گردآوری داده های اولیه ، این داده ها از طریق روش های آماری توصیفی وآما راستنباطی وبا استفاده از نرم افزار EXCEL , SPSS تجزیه وتحلیل می گردد .

11-مدل پژوهش
lnFee=+lnAss.Rev+Rec.Ass+Roa +Deb
+ Year+ Nexe +S.Govern+ S.Owner
= لگاریتم حق الزحمه حسابرسی ومتغیر وابسته می باشد Ln fee (1
= لگاریتم متوسط مجموع دارایی ها و درآمدهای عملیاتی می باشد ومتغیر مستقل Ln Ass.Rev) 2
عمومی است.
= نسبت مجموع حسابهای دریافتنی به جمع دارایی ها ؛ متغیر مستقل عمومی است. Rec.Ass (3
= نسبت سود قبل از کسر بهره ومالیات به مجموع دارایی ها ، متغیر عمومی مستقل است. Roa (4
= نسبت کل بدهی به جمع دارایی ، متغیر مستقل وشاخص هزینه نمایندگی می باشد. Deb (5
= پایان سال مالی ومتغیر مستقل عمومی است Year(6
7) Nexe = نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل، متغیر مستقل وشاخص هزینه نمایندگی است.
= در صد سهم نهاد های دولتی متغیر مستقل و شاخص هزینه نمایندگی است.S.Govern (8
= درصد سهم اولین سهامدار عمده ، متغیر مستقل و شاخص هزینه نمایندگی است .S.Owner 9)
پس از آزمون فرضیات پژوهش ؛ این مدل به صورت یک مدل نهایی که متشکل از متغیر های معنی دار خواهد بود ؛ ارائه می گردد. برای ارائه مدل از شیوه مرسوم مطالعات در قیمت گذاری خدمات حسابرسی استفاده شده است. بر اساس این شیوه برای بررسی اثر عوامل متعدد بر حق الزحمه خدمات حسابرسی که در پژوهش حاضر این عوامل به شاخص های هزینه های نمایندگی می باشند؛ یک مدل رگرسیون چند متغیره تدوین می گردد. در این پژوهش با بکارگیری چنین شیوه ای؛ متغیر وابسته حق الزحمه خدمات حسابرسی ومتغیرهای مستقل هزینه های نمایندگی می باشند که در قالب مدل رگرسیون چند متغیره ارایه گردیده است.

12- متغیرپژوهش
1-12 متغیر وابسته :
حق الزحمه خدمات حسابرسی ؛ معرف رضایتمندی نسبی ویکی از عوامل اثر گذار بر قدرت حرفه ای حسابرسی برای ارائه خدمات حسابرسی است(رجبی 1384،48)1. بدین واسطه کشف عوامل اثر گذار بر این متغیرها ویافتن راهکاری برای پیش بینی حق الزحمه خدمات حسابرسی وهمچنین استفاده از عوامل مذکور برای قیمت گذاری خدمات حسابرسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بعلاوه حق الزحمه خدمات حسابرسی می تواند؛ شاخصی از تلاش هایی باشد که حسابرس در قالب ساعات کار حسابرسی در هر قرار داد؛ برای اظهار نظر حرفه ای خود صورت می دهد. حجم کار حسابرسی ویا همان تلاش حسابرس برای اظهار نظر حرفه ای خود؛ بستگی به عوامل مختلفی دارد که از جمله این عوامل می توان به صنعت مورد فعالیت ؛ بزرگی یا کوچکی ؛ میزان گردش کار شرکت و …. اشاره کرد
براساس مطالعات صورت گرفته ؛ عوامل اثر گذاربر تلاش های حسابرس را می توان در سه حوزه ریسک ؛ حجم و پیچیدگی های عملیات واحد مورد رسیدگی طبقه بندی کرد. بر این اساس انتظار می رود
حق الزحمه حسابرسی با افزایش 3 عامل ریسک ؛حجم وپیچیدگی های عملیات واحد مورد رسیدگی رابطه مستقیم داشته باشد وهمگام با آنها افزایش یابد.
در پژوهش حاضر حق الزحمه خدمات حسابرسی شرکت های انتخاب شده در نمونه به عنوان متغیر وابسته استخراج شده است وعوامل مؤثر بر این متغیر؛ به منظور کسب مدلی کاربردی ؛ در قالب شاخص های هزینه های نمایندگی که معرف3 عامل ریسک؛ حجم وپیچیدگی عملیات واحد موردرسیدگی می باشند؛
در نظر گرفته شده است. بر اساس پژوهش های پیشین ؛ برای بکار گیری حق الزحمه خدمات حسابرسی در مدل قیمت گذاری خدمات حسابرسی ؛ از لگاریتم طبیعی این متغیر برای تعدیل نوسانات حق الزحمه خدمات حسابرسی استفاده شده است .
بعلاوه از میان روشهای گوناگون ؛ جهت تعدیل نوسانات مذکور؛ لگاریتم طبیعی بواسطه محدود کردن تغییرات متغیر در گستره ای محدود تقریباً معادل 4 واحد تفاوت میان حداقل وحد اکثر خروجی متغیر؛ برای همخوانی با سابرمتغیرهای مورد مطالعه ازکارایی بیشتری برخوردار می باشد. در این پژوهش نیز لگاریتم طبیعی حق الزحمه حسابرسی که از صورت های مالی ویاد داشت های پیوست آن بدست می آید؛ بعنوان متغیروابسته مدل رگرسیون در نظر گرفته شده است .

2-12 متغیرهای مستقل
هزینه های نمایندگی بعنوان نشانه ای از وجود رابطه نمایندگی میان کارگزار وکارگمار در یک بنگاه اقتصادی می تواند حائز اهمیت باشد بدین واسطه در این پژوهش نیز سعی می گردد تا بکارگری عواملی که در مطالعات پیشین ومتون نظری حسابرسی به عنوان شاخص های هزینه های نمایندگی معرفی شده اند؛ به بررسی اثر گذاری هزینه های نمایندگی بر حق الزحمه خدمات حسابرسی پرداخته شود. به علاوه همانطور که در عمده پژوهش های گذشته متغیر های مستقل در قالب یکی از 3 عامل ریسک ؛ حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی بر کار حسابرسی اثر گذار بوده اند؛ در پژوهش حاضر هم انتظار می رود متغیر های که بعنوان شاخص هزینه های نمایندگی بکار بسته می شوند بر حق الزحمه خدمات حسابرسی اثر گذارباشند. شاخص هایی که در این پژوهش بعنوان هزینه های نمایندگی بکار گرفته می شوند عبارتند از : نسبت کل بدهی به مجموع دارایی ها ؛ نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل ؛ در صد سهم اولین سهامدار عمده ؛ در صد سهم نهاد های دولتی واحد مورد رسیدگی .
علاوه بر این شاخص ها عوامل دیگری نیز به عنوان عواملی که انتظار می رود بر حق الزحمه خدمات حسابرسی اثر گذار باشند بعنوان متغیر های اولیه بکار گرفته می شوند تادر صورت امکان بتوان از مدل بدست آمده برای قیمت گذاری وپیش بینی حق الزحمه خدمات حسابرسی استفاده نمود. این عوامل عبارتند از: متوسط مجموع دارایی ها و درآمدهای عملیاتی ؛ نسبت مجموع حسابهای دریافتنی به مجموع دارایی ها؛ نسبت سود قبل از کسر بهره ومالیات به مجموع دارایی ها؛ پایان سال مالی.
در ادامه ابتدا نحوه بکارگیری وشیوه محاسبه هر یک ازمتغیرهای اولیه تشریح می شود سپس شاخص های هزینه های نمایندگی بعنوان متغیرهای اصلی پژوهش ارائه می گردد.

13-شیوه نمونه گیری وحجم نمونه
نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته؛ معرف جامعه بوده واز تجانس وهمگنی با افراد جامعه برخوردار باشند. همچنین نمونه گیری عبارت است ازمجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آنها باشند؛ انجام می پذیرد( حافظ نیا، 1382،10)1 .
در بررسی های آماری که به روش نمونه گیری انجام می شوند ؛ نمونه باید به اندازه کافی بزرگ انتخاب شود. چون اگر نمونه بیش از حد کوچک باشدتعمیم آنچه که در نمونه مشاهده شده به جامعه دچار اشکال خواهد بود واگر بیش از حد بزرگ باشد صرفه جوئی لازم در وقت وتلاش پژوهشگروهزینه های پژوهش به عمل نخواهد آمد.
عوامل مؤثر در حجم نمونه عبارتند از : میزان پراکندگی صفت مورد مطالعه در عناصر جامعه آماری (2?)؛ فاصله اطمینان مورد نظر
بطور مثال جهت تعیین حجم نمونه یک مطالعه مقدماتی در مورد 30 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارانجام شد وبا کسب اطلاعات مورد نیاز برای برآورد وواریانس نمونه اولیه درسطح اطمینان95 درصد، حجم نمونه باید از طریق رابطه( 1-3) تعیین گردد. (آذرومؤمنی ،1385، 72)1

رابطه (1-3 فرمول محاسبه تعداد نمونه)
که درآن:
d: خطای مطلق است که برابر 1/0 در نظر گرفته می‌شود.
p: نسبت برابر 0/5 در نظر گرفته می‌شود تا اندازه‌ی نمونه‌ی ماکسیمُم به‌دست آید.
q=1-p: که در این‌جا برابر 0/5 است.
: صدک توزیع نرمال استاندارد که در این‌جا برابر 1/96 است، یعنی صدک نود و پنجم از توزیع نرمال استاندارد.
بنابراین حجم نمونه برای 95 درصد اطمینان برای سه سال به شرح (جدول 1-3) است.
سالتعداد جامعه آماریتعداد نمونه آماریخطای نسبیاول417791/0دوم415791/0سوم335761/0
با توجه به اینکه توزیع پارامترهای اندازه گیری به صورت همگنی در جامعه آماری بوده است و ایده خاصی برای ساختار جامعه در نظر گرفته نشده از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است این روش علاوه بر اجرای ساده آن از دقت قابل قبولی نیز برخوردار بوده است.
14-روش جمع آوری اطلاعات :
روش های گردآوری اطلاعات در این پژوهش رابطور کلی می توان به دو دسته کتابخانه ای واسناد کاوی (صورت های مالی شرکت های انتخاب شده) تقسیم نمود؛ درخصوص جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع وپیشینه پژوهش از روش کتابخانه ای ودر خصوص جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش اسناد کاوی( صورت های مالی شرکت های انتخاب شده) استفاده شده است.

15- ابزار جمع آوری اطلاعات :
جهت گرد آوری داده های مورد نیاز پژوهش حاضر از روش اسناد کاوی (صورت های مالی شرکت های انتخاب شده) استفاده شده است . با استفاده از داده های بدست آمده؛ فرضیه های پژوهش مورد ارزیابی وآزمون قرار خواهند گرفت.

16-روش های آماری مورد استفاده :
در این پژوهش از روش های آماری موجود درامار توصیفی (جداول توزیع فراوانی ؛ میانگین؛ انحراف معیار وواریانس) وآمار استنباطی( آزمون همبستگی ؛ آزمون t و آزمون Fفیشر؛ آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف?؛آزمون دوربین واتسون?؛ آزمون همسانی واریا نس)؛ … برای خلاصه وتجزیه وتحلیل داده های پژوهش استفاده می گردد. نرم افزارهای آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل EXCEL وSPSSمی باشد.
1-16 آزمون همبستگی :
تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع ودرجه رابطه یک متغیرکمی با متغیر کمی دیگر است.ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده درتعیین همبستگی دو متغیر می باشد. ضریب همبستگی شدت رابطه وهمچنین نوع رابطه ( مستقیم یا معکوس) رانشان می دهد. این ضریب بین 1 و1- است ودر صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می باشد.
ضریب همبستگی پیرسون (r) با استفاده ازرابطه (2-3) محاسبه می گردد .
این ضریب همبستگی روشی پارامتری است وبرای داده هایی با توزیع نرما ل یا تعداد داده های زیاد استفاده می شود.
ضریب همبستگی اسپیرمن : در صورتی که تعداد داده ها کم وفرض نرمال بودن آنها معقول نباشد از ضریب همبستگی دیگری استفاده می شودکه مبتنی بر مقادیر اصلی نبوده وبر اساس رتبه داده محاسبه می شود.چون در این تحقیق برخی از متغیر ها کیفی می باشند لذا باید برای آنها مقدار تعریف گرددبطور مثال برای متغیر پایان سال مالی درصورتیکه پایان سال مالی شرکت منطبق بر سال شمسی باشد مقدار صفر در نظر گرفته می شود ودر غیراینصورت مقدار یک به آن داده می شود .لذا برای کمی کردن تغیر های کیفی از ضریب همبستگی اسپرمن استفاده می شود .
از رابطه (3-3) محاسبه می شود.

در این رابطه تعداد داده ها ومجموع مجذورات تفاوت رتبه های دومتغیر می باشد.
مفهوم معنی داری در همبستگی :
مفهوم معنی داری در همبستگی این است که آیا همبستگی به دست آمده بین دو متغیر رامی توان شانسی وتصادفی دانست یا واقعاً نشان می دهد بین دو متغیر همبستگی وجود دارد. معنی داری آزمون همبستگی به شدت تحت تاثیر حجم نمونه است . ومعمولاًدر آزمون های همبستگی سطح معنی داری 05/0 فرض می کنند.

2-16 آزمون t :
از آزمون t به منظوربررسی معنی دار بودن بتا های محاسبه شده وضرایب همبستگی ورگرسیون استفاده شده است .بر اساس آزمون t چنانچه سطح معنی داری بدست آمده کمتر از 05/0 باشد؛ در این صورت مقادیر محاسبه شده از لحاظ آماری در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار هستند.

3-16 آزمونF فیشر :
معمولاً از آزمون t زمانی استفاده می شود که تنها دو متغیر مورد بررسی قرار می گیرد؛ بر این اساس زمانی که اثر گذاری چند متغیرمورد بررسی قرار می گیرد ؛ دیگر نمی توان از آزمون t استفاده نمودو برای آزمون معنی دار بودن کل مدل که دارای چند متغیر است؛ بایستی از آزمون F فیشر استفاده نمود. بر پایه آزمون F فیشر؛ چنانچه سطح معنی داری محاسبه شده کمتر از 05/0 باشد، در این صورت نتایج بدست آمده از لحاظ آماری در سطح اطمینان 95% معنی دار خواهد بود.

4-16 آزمون همسانی واریانس:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

از این آزمون جهت بررسی فرض همسانی واریانس جملات خطا ومتغیر وابسته در مدل های رگرسیون استفاده می شود.

فرضیه آماری تعریف شده در این آزمون به شرح زیر است :
همسانی واریانس :
نا همسانی واریانس :
چنانچه سطح معنی داری بدست آمده در این آزمون کمتر از 05/0 نباشد در این صورت رد نخواهد شد ودر نتیجه در سطح اطمینان 95/0 درصد فرض همسانی واریانس در مورد مدل های رگرسیون صادق خواهد بود .

5-16 آزمون کولموگروف – اسمیرنوف)
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف نوع توزیع متغیر ها را مشخص می کندوبرای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر ها می توان از ان استفاده نمود، فرضیه آماری مربوط به آزمون کولموگروف – اسمیرنوف به شرح زیر است .
توزیع داده ها نرمال است :

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید