اهداف تحقیق:
هدف کلی:
تعیین میزان رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی.
اهداف جزئی:
1. تعیین تعداد فضاهای روباز
2. تعیین تعداد فضاهای سرپوشیده
3. تعیین تعداد فضاهای چند منظوره
4. تعیین تعداد فضاهای تک منظوره
5. تعیین تعداد اساتید، مربیان و کارکنان خانم در بخش ورزشی
6. تعیین تعداد اساتید، مربیان و کارکنان آقا در بخش ورزشی
7. تعیین ساعات بهره برداری از فضاهای ورزشی برای دانشجویان دختر
8. تعیین ساعات بهره برداری از فضاهای ورزشی برای دانشجویان پسر
9. تعیین امکانات علمی و آزمایشگاهی
فرضیه های تحقیق:
– دانشجویان از امکانات علمی و عملی رضایت دارند.
– دانشجویان از عملکرد اساتید تئوری و عملی و کارکنان رضایت دارند.
محدودیت های تحقیق:
قابل کنترل:
– سن
– جنس
– مقطع تحصیلی
– سال ورود به دانشگاه
غیر قابل کنترل:
– کمبود تحقیقات در این زمینه
– فقدان پرسشنامه استاندارد
– عدم همکاری برخی از دانشجویان در دادن پاسخ دقیق.
تعریف واژگان:
مکان ورزشی: عبارتست از فضا یا فضاهایی که در آن برنامه ورزشی اجرا می‌شود وشامل استادیوم، باشگاه، سالن، کلوپ و…. . [9]
فضای روباز: مکان ورزشی که دارای سقف نباشد.
فضای سر پوشیده: مکان‌های ورزشی که دارای سقف سرپوشیده باشد.
فضای چند منظوره: مکان‌های ورزشی که جهت فعالیت چند نوع رشته ورزشی طراحی و ساخته شده است.
فضای تک منظوره: مکان‌های ورزشی که مختص فعالیت یک نوع رشته ورزشی طراحی و ساخته شده است.
تجهیزات ورزشی: هرگونه وسایل مربوط به رشته های ورزشی که بتوان با آنها رشته‌های مختلف ورزشی را آموزش داد و اجرا کرد. [9]
دروس عملی: دروسی که به صورت عملی و در سالن‌های ورزشی توسط مربیان تدریس می شود.
دروس تئوری: دروسی که توسط اساتید مجرب به صورت تئوری تدریس می شود.
اساتید عملی: افرادی هستند که مهارت‌های ورزشی را بر پایه‌ی اطلاعات علمی به صورت عملی آموزش می دهند.
اساتید تئوری: افرادی هستند که اطلاعات علمی را به صورت شفاهی و به کمک وسایل کمک آموزشی آموزش می دهند.
کارکنان: افرادی هستند که در زمینه برنامه ریزی‌های ورزشی اعم از مدیریتی و اجرایی فعالیت دارند.
منابع انسانی: شامل کارکنان و کارمندان یک سازمان است که برای رسیدن به اهداف شخصی و مشترکی تلاش می کنند. [7]
رضایتمندی: حدی از احساسات و نگرش‌های مثبت است که فرد نسبت به حرفه‌اش دارد.
فصل دوم
مقدمه:
در این فصل پیشینه تحقیق براساس موضوعات مرتبط و مورد نظر دسته بندی و بیان گردیده است. قبل از بیان تحقیقات انجام شده لازم است مختصری از تاریخچه اماکن و فضاهای ورزشی گذشته در ایران مطرح شود و در ادامه مبانی نظری در خصوص بهره وری ورزشی در رابطه با اماکن و تاسیسات ورزشی و منابع انسانی بیان گردیده و در پایان به پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور در این پیرامون از زوایای مختلف پرداخته شود.
تاریخچه اماکن و فضاهای ورزشی در ایران:
در میان کشورهای مشرق زمین بی گمان ایران تنها کشوری است که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین اولویت را به ورزش و تربیت بدنی اختصاص داده بود، در حالی که چینیان در دوران پیشین به ورزش و تربیت بدنی توجه چندانی نداشته‌اند و هندویان نیز پرورش تن و فعالیت های بدنی را گاه حتی مذموم می‌دانستند. ایرانیان به اهمیت ورزش به عنوان وسیله ای برای تقویت توانایی و حفظ سلامتی در جهت داشتن ارتشی سلحشور و پیروزمند پی برده بودند. تقویت قوای جسمانی و پرداختن به ورزش از زمان حکومت مادها شروع و در زمان هخامنشیان رونق گرفت. گزئنون می گوید در هر شهر پارس محلی به نام الوئزا برای تحکیم فنون جنگی و ورزش برپا بود. این میادین از 4 قسمت تشکیل شده: یکی برای کودکان، دیگری برای نوجوانان، سومی برای مردان و چهارمی برای کسانی که دیگر نمی توانند اسلحه برگیرند. کودکان و مردان در طلیعه صبح، پیرمردان در روزهای معین وقتی که می‌توانستند ولی جوانان همه وقت در قسمت و محل خود ظاهر می شدند. برجسته‌ترین قسمت تربیت خردسالان و نوجوانان در عصر هخامنشی بود. مفهوم تربیت بدنی در نزد پارس‌ها به همان مفهوم در نزد یونانیان بود. انواع ورزشها نه تنها به منظور بهداشت و نیرومندی و رشد جسمی انجام می‌شده بلکه متضمن تربیت خودداری، چالاکی، شکیبایی و تحمل سختی‌ها مانند تشنگی و گرسنگی و نیز هدف جویی و ایجاد روح قهرمانی بوده است. هردوند نویسنده نامی یونانی در مورد تعلیم و تربیت ایرانیان باستان می گوید: ایرانیان به فرزندان خود 3 چیز می‌آموزند: اسب سواری، تیر اندازی و راستگویی. [10]
تاثیر محل ها برای بازی چوگان و زورخانه‌ها در پیشرفت ورزش غیر قابل انکار است. ایران باستان برای چوگان بازی محل‌هایی را با طول و عرض مشخص و دو دروازه در نظر می گرفتند و به اجرای آن می پرداختند. تمرین با ابزارهای مختلف ورزشی در مکانی به نام زورخانه از زمان قدیم در ایران رواج داشته است. زوخانه مکانی برتر از باشگاههای ورزشی بلکه یک نهاد مردمی و اصیل است که ریشه در تاریخ ایران دارد. [11]
بهره وری:
بهره وری میزان موفقیت سیستم در استفاده از منابع برای رسیدن به اهداف است. بهره وری در هر سازمان ورزشی با 4 عامل عمده ارتباط تنگاتنگ دارد:
این عوامل نیز به نوبه خود تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی قرار دارند. [12]
اماکن و تاسیسات ورزشی:
محیط ورزشی یکی از عوامل موثر در ارتقای کیفی اجرای ورزشی به شمار می‌رود. فقدان و کمبود اطلاعات و تسهیلات ورزشی مناسب از جمله عواملی هستند که موجب کندی پیشرفت ورزشکار می‌شود در صورتی که این مشکل برطرف شود بعید به نظر می‌رسد که ورزشکاران بتوانند به بالاترین سطح توانمندی خود برسند. سرانه فضاهای ورزشی در کشور 52/0 متر مربع است که از این مقدار 46/0 متر مربع مربوط به فضاهای ورزشی روبار و 06/0 متر مربع مربوط به فضاهای ورزشی سرپوشیده می باشد. به ازای هر یک میلیون نفر 161 باب فضای ورزشی شامل 69 باب فضای ورزشی روباز و 92 باب فضای ورزشی سرپوشیده وجود دارد. از نظر فضای سرپوشیده و روباز نیز دو منطقه آب و هوای معتدل خشک و سرد بیشترین سهم را دارند. حداقل سرانه فضاهای ورزشی جهان 3 مترمربع است. با توجه به 52/0 درصدی، ایران برای دستیابی به این سرانه 48/2 متر مربع کمبود دارد که با افزایش جمعیت 70 میلیون نفری ایران، کل فضای ورزشی مورد نیاز برای دستیابی به حداقل سرانه جهانی 65 هزار هکتار می باشد.
یکی از موارد مهم در بررسی وضعیت تجهیزات ورزشی، سرانه تجهیزات ورزشی است که متاسفانه اطلاعات مربوط به ایران در این زمینه هنوز اعلام نشده است. تجهیزات ورزشی یکی از ملزومات اصلی برای ورزش است. بدون وجود وسایل و محیط‌های مناسب ورزشی نمی توان به نتیجه مطلوب در امر ورزش دست یافت. [13]
تعداد فضاهای موجود کل کشور: [14] [15]
فضا
سازمانروبازدرصدسرپوشیدهدرصدجمعدرصدسازمان تربیت بدنی269032/51220865/3898487/44سازمان علوم و تحقیقات و فناوری6422/114960/2213196
اطلاعات مربوط به منابع عملی گروه تربیت بدنی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 88-87:
سالن‌های سرپوشیده ورزشی مورد استفاده گروه تربیت بدنی:
نام مکانطولعرضارتفاعپوشش کفمساحتظرفیت تماشاچیمجموعه ورزشی ژیمنازوم–18پارکت49504000
زمین‌های روباز ورزشی مورد استفاده گروه تربیت بدنی:
نام مکانطولعرضمساحتپوشش کفمجموعه ورزشی استادیوم14313819734آسفالت
استخرهای شنای مورد استفاده گروه تربیت بدنی:
نام مکاناستخر شناکاسه استخرسوله استخرمساحت کاسهمساحتظرفیت تماشاچیطولعرضطولعرضاستخر سرپوشیده به همراه 5 سونا و 1 جکوزی3/335/136330055/44920001000
زمین‌های فوتبال و پیست‌های دو و میدانی مورد استفاده گروه تربیت بدنی:
نام مکانزمین فوتبال و پیست دو با اعمال حریم قانونیطولعرضپوشش کفمساحتظرفیت تماشاچیپیست دوتعداد باندپوشش کفمساحتزمین چمن10075چمن7500100008خاک رس488
ژیمنازیوم:
1. سالن 4 هزار نفری: والیبال- بسکتبال- تنیس روی میز و ورزش‌های رزمی
2. سالن چند منظوره: بسکتبال- هندبال- فوتسال- بدمینتون- آمادگی جسمانی- سنگنوردی و ورزش‌های رزمی
3. اسختر 3/33* 5/13 متر- سونای خشک و بخار- جکوزی
4. سالن شطرنج
5. سالن تنیس روی میز
6. سالن وزنه برداری
7. سالن دارت
استادیوم:
1. زمین فوتبال چمن: 75*110
2. پیست دو و میدانی 8 خط: 8* 400
3. سالن بدنسازی: 250 متر مربع
4. سالن کشتی و ژیمناستیک: 250 متر مربع
5. سالن رشته های رزمی
6. جاده تندرستی: 300 متر مربع
7. زمین اسکیت: 20*40
* سرانه فضای سرپوشیده ورزشی در دانشگاه تبریز 6/0 مترمربع
* سرانه فضای روباز ورزشی در دانشگاه 4/3 مترمربع
اطلاعات مربوط به زمان بهره برداری از اماکن و تاسیسات ورزشی گروه تربیت بدنی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 88-87:
ژیمنازیوم:
– روزهای زوج: آقایان 8 صبح الی 8 عصر+ سه شنبه 4 بعدازظهر الی 8 عصر
– روزهای فرد: بانوان 8 صبح الی 8 عصر – سه شنبه 4 بعدازظهر الی 8 عصر
استادیوم:
– روزهای زوج: بانوان 8 صبح الی 6 عصر
– روزهای فرد: آقایان 8 صبح الی 6 عصر
منابع انسانی:
منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه یک سازمان به شمار می رود. زیرا انسان محور اصلی تحول در سازمان‌هاست. برای ارتقا منابع انسانی تمهیدات گسترده‌ای در سازمان‌های پیشرو فراهم می شود. پژوهش و زمینه سازی برای ایجاد خلاقیت و نوآوری ابزارهای عمده برای ارتقاء منابع انسانی است. با بررسی وضعیت کمی منابع انسانی کشور مشخص می شود که به طور متوسط به ازای هر 70 نفر جمعیت کشور تنها یک مربی ورزش وجود دارد. در حالی که این نسبت در سایر کشورها بسیار بهتر است. همچنین غیر فعال بودن حدود 65% از این مربیان بر مشکلات موجود افزوده است. در آموزش عالی به ازای هر 28 نفر دانشجوی رشته تربیت بدنی تنها یک مربی مشغول به تدریس است. در وزات علوم، تحقیقات ارائه شده نشان از کاستی کیفیت منابع انسانی فعال در بخش ورزش دانشگاهی دارد. دانشجویان با 11% عضویت در تشکل‌های ورزشی بیشترین سهم را در توسعه ورزش کشور دارند. [16]
اطلاعات مربوط به وضعیت کمی منابع انسانی تربیت بدنی و ورزش کشور:
1. تعداد افراد تحت تربیت یک مربی ورزش کشور 700 نفر
2. تعداد ورزشکاران به ازای یک داور ورزشی 30 نفر
3. تعداد دانشجویان تحت تربیت یک مدرس تربیت بدنی و علوم ورزشی 28 نفر
4. تعداد دانش آموزان تحت تربیت یک معلم ورزش 1062 نفر. [17]
اطلاعات منابع انسانی گروه تربیت بدنی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 88-87:
دانشجویان:
گرایشروزانه زنروزانه مردروزانه جمعشبانه زنشبانه مردشبانه جمعجمع زنجمع مردجمع کلمدیریت32174912921442670فیزیولوژی34160508412422062رفتار حرکتی17163310414272047عمومی3234662020405252106
هیئت علمی:
جنستعداد کلمدرک تحصیلیدکتری مدیریتدکتری فیزیولوژیدکتر رفتارحرکتیکارشناس ارشدعمومیزن42-11مرد6141-
مربیان:
جنستعداد کلمدرک تحصیلیدکتریکارشناسیکارشناسزن8-71مرد4112کادر اداری:
جنستعداد کلمدرک تحصیلیدکتریکارشناسی ارشدکارشناسفوق دیپلمدیپلمزن3–3–مرد12123-6
پایه های علمی:
تحقیقات انجام شده در داخل کشور:
1. محمد زاده در 1372 در اجرای طرح ملی شناسنامه ورزشی شهرهای کشور، به بررسی وضعیت کمی و کیفی ورزشی آذربایجان غربی پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقق عبارتنداز موارد زیر:
تاسیسات ورزشی سرپوشیده در مقایسه به تاسیسات ورزشی روباز درصد پایین‌تری را به خود اختصاص داده است. تعداد استفاده کننده از تاسیسات ورزشی روباز بیشتر از سرپوشیده است. سرویس دهی تاسیسات و امکانات ورزشی در شهرهای استان آذربایجان غربی بیشتر از استفاده کنندگان از آن است. [18]
2. حاجی علی اکبری (1371) در تحقیقی به بررسی و تجزیه و تحلیل اماکن ورزشی اصفهان پرداخت و دریافت شهر اصفهان با توجه به جمعیت، کمترین فضای ورزشی و با توجه به کوهپایه بیشترین فضای ورزشی را داراست. [19]
3. سلمانی در سال (1371) به بررسی وضعیت ورزش در استان کرمان پرداخته است و تعداد فضای روزباز و سرپوشیده شهر کرمان را مشخص کرده است.
4. موید و قاسمی (1372) در اجرای طرح ملی شناسنامه ورزشی شهرهای کشور به بررسی وضعیت ورزش استان فارس پرداخته و نتایج تحقیق عبارتنداز: برای هر 17879 نفر در استان فارس یک تاسیسات ورزش وجود دارد.
5. پارسا به بررسی اماکن ورزش استان زنجان پرداخته و دریافته تعداد اماکن ورزشی با توجه به خیل عظیم مشتاقان به ورزش کافی نبوده و این مشکل در شهرهای اطراف شهر زنجان بیشتر نمود پیدا کرده است.
6. در اجرای طرح ملی شناسنامه های ورزشی شهرهای کشور، حسینی کرمانشاهی به بررسی وضعیت ورزش در کرمانشاه.
7. سکی به بررسی ورزش در ایلام.
8. حقیقیان به بررسی اماکن ورزشی در کردستان.
9. فتحی به بررسی تربیت بدنی حوزه جنوب شرق تهران.
10. تابش نژاد به بررسی وضعیت تربیت بدنی و ورزش استان سیستان و بلوچستان پرداخته است. در تمام پژوهش های فوق در کافی نبودن اماکن و تاسیسات ورزشی در مقایسه با متقاضیان ورزش اتفاق نظر وجود دارد.
11. ایرانی در سال 1374 در تحقیقی به توصیف فضا و امکانات بانوان مراجعه کننده به اماکن دولتی تهران در رشته آمادگی جسمانی پرداخته است. اماکن ورزشی شهر تهران برخی دارای قدمت صد ساله بوده‌اند. سهمیه هر فرد از فضای ورزشی با توجه به تعداد تقریبی مشتاقان به فعالیت در جلسه ورزشی بین 4 الی 60 متر مربع متغیر است.
12. در تحقیقی که توسط کمیته برنامه ریزی تربیت بدنی معاونت همکاری و برنامه ریزی برنامه بودجه استان اردبیل با موضوع بررسی وضعیت اماکن و تاسیسات ورزشی و نیروی انسانی آموزش و پرورش و کانون‌های فعالیت زنان و تربیت بدنی انجام شده است. مساحت سالن‌های ورزشی اداره کل تربیت بدنی 13124 مترمربع و مساحت زمین‌ها روباز 106576 مترمربع برآورد شده است. از مجموعه سالن‌های ورزشی 51/60% در اردبیل و خلخال و 5/39% بقیه مربوط به دیگر شهرستانهاست. [20]
13. در گزارشی که سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران از سال 72 تا 76 تهیه نموده علی رغم تصورات موجود استانهای پر جمعیت کشور نظیر استان تهران از کمترین مکان‌های ورزشی به نسبت جمعیت خود برخوردار بوده و استان‌های کوچک و کم جمعیتی مانند یزد و سمنان بیشترین مکان ورزشی را به نسبت جمعیت در خود جای داده‌اند. [12]
14. طاهری در اجرای طرح بررسی وضعیت تربیت بدنی استان کهکیلویه و بویر احمد مقدار زمین‌ها و سالن‌های ورزشی استان را برآورد کرده و زیر بنای کل اماکن ورزشی را 47/320547 مترمربع و سرانه ورزشی استان به ازای جمعیت کل استان معادل 51/0% مترمربع گفته است.
15. ساداتی اشاره می کند که در بین شهرهای استان آذربایجان غربی شهر ارومیه نسبتاً از امکانات بهتری برخوردار است و علاقه به والیبال در این استان بیشتر است.
16. آقای کوچکی به بررسی تاسیسات تربیت بدنی حوزه شمال غرب تهران پرداخته است.
17. مجد به بررسی فضای ورزشی استان بوشهر پرداخته است.
18. اداره کل تربیت بدنی استان هرمزگان به انجام تحقیقی با موضوع اماکن ورزشی در هرمزگان همت گماشته و تعداد فضای روباز و سرپوشیده را برآورد کرده است.
در همه ی پژوهش ها در عین کمبود فضای ورزشی تعداد فضاهای ورزشی سرپوشیده کمتر از روباز بوده و برای احداث فضاهای سرپوشیده پیشنهاد شده است.
19. مددی (1382) در اجرای طرح ملی شناسنامه های ورزشی شهرهای کشور به بررسی وضعیت اماکن و تاسیسات ورشی شهرهای استان آذربایجان شرقی (شامل تبریز، خلخال، میانه و هشترود) پرداخته است که بخشی از نتایج حاکی از این است که:
الف) نسبت تعداد اماکن ورزشی به جمعیت و سرانه ورزشی اماکن شهرهای فوق به سرانه استاندارد ورزشی ناچیز است.
ب) هیچگونه تعادل نسبی از نظر تاسیسات ورشی در شهرهای فوق وجود ندارد. به طوریکه قسمت اعظم اماکن ورزشی در شهر تبریز بنا شده است و شهرهای دیگر تاسیسات ورزشی اختصاصی برای ورزش های پایه چون ژیمناستیک، شنا، هندبال، دو و میدانی ندارد. به دلیل رشد روز افزون جمعیت ومحدود بودن امکانات و استفاده بیش از حد و خارج از ظرفیت از اماکن، عدم کیفیت و کاهش بازدهی اماکن ورزشی در آینده مشاهده خواهد شد.
20. پورکیانی (1378) به بررسی وضعیت موجود فضاهای ورزشی دانشکده های سراسر کشور و میزان بهره گیری از آنها پرداخته است. نتایج تحقیقات عبارتنداز:
– از مجموع 84537 دانشجوی استفاده کننده از فضای ورزشی در طول هفته تعداد 21590 نفر مربوط به دختران دانشجو و 62947 نفر مربوط به پسران دانشجو است.
– میانگین حداکثر ساعات بهره گیری از فضاهای ورزشی توسط دانشجویان دختر و پسر به تربیت 4/5 ساعت و 6/7 ساعت در روز است.
– از جمع 559 فضاهای ورزشی، 32 درصد سرپوشیده و 68 درصد روباز هستند.
– سرانه ورزشی برای دانشجویان دختر 8/0 مترمربع و برای دانشجویان پسر 3/3 متر مربع می باشد.
– بیشترین تعداد (27%) زمین های روباز به ورزش‌های بسکتبال و والیبال و کمترین تعداد (10%) به ورزش تنیس اختصاص دارد.
– از مجموع رشته های ورزشی دایر در سالن‌های چند منظوره بیشترین میزان فعالیت با 14% مربوط به ورزش والیبال و کمترین میزان فعالیت با 1/0 مربوط به ورزش دو و میدانی است. [22]
– مساحت کلی فضاهای ورزشی دانشگاهها 655070 مترمربع است که از این مقدار 88398 مترمربع آن سرپوشیده و 566673 مترمربع آن روباز است.
– بیشترین فعالیت ورزشی دختران دانشجو مربوط به رشته های والیبال، تنیس روی میز و شطرنج، پسران دانشجو مربوط به والیبال، شطرنج و فوتبال می باشد.
– از مجموع 46 پروژه در حال ساخت 12 پروژه (بیشترین تعداد) به احداث سالن‌های ورزشی و دو پروژه (کمترین تعداد) به ساخت پیست دو و میدانی اختصاص یافته است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که مالکیت فضاهای ورزشی مورد استفاده دانشگاهها به ترتیب:
الف) سالن های چند منظوره (97% قطعی- 3% استیجاری)
ب) پیست های دو و میدانی (92% قطعی- 8% استیجاری)
ج) زمین های فوتبال (98% قطعی- 2% واگذاری)
د) سالن های اختصاصی والیبال، بسکتبال و ژیمناستیک (100% قطعی)
هـ) سالن کشتی (88% قطعی و 12% استیجاری) می باشد.
21. عبدوی (1384) در بررسی و مقایسه امکانات و تجهیزات موجود در پایگاههای ورزشی قهرمانی و نحوه‌ی بهره برداری از آنها در مراکز استانها به این نتیجه رسیده است که از امکانات موجود در پایگاههای ورزشی قهرمانی، بهره برداری مناسب صورت می گیرد و بیشترین مراجعه کننده به این پایگاهها، قهرمانان استانها به 99% می باشد. [21]
22. در تحقیقی که اسکندر زنجانی با عنوان بررسی برنامه های آموزشی و نیروی انسانی، اماکن و تاسیسات و بودجه از دیدگاه مدیران، مدرسین، دانشجویان مراکز تربیت معلم، تربیت بدنی انجام داد. نیروی انسانی (مدرسان) این مراکز دارای میانگین سنی 43 سال هستند. از نظر برنامه های آموزشی ورزشی، مشکلات مدرسین همواره کمبود فضاهای ورزشی (11%) وسایل و تجهیزات است و از دیدگاه دانشجویان، کمبود وسایل آموزشی (8%) مشکلات بخش اداری و اجرایی و مالی و کمبود امکانات وتاسیسات ورزشی و کمبود بودجه و اعتبارات 15% و کمبود لوازم و وسایل بهداشتی (10%) می باشد. [23]
23. در تحقیقی دیگر علی هاشمی در بررسی کمی و کیفی اماکن تاسیسات ورزشی یزد نتایج زیر را بدست آورد:
از نظر کمی سرانه ورزشی یزد در مقایسه با استانداردهای بین المللی کمبود زیادی را نشان می دهد و از نظر کیفی نیز اماکن ورزشی در وضعیت مناسبی نیستند. [24]
تحقیقاتی با عنوان بررسی وضعیت ورزش و اماکن ورزشی در کانون های ورزشی در مناطق آموزش و پرورش در اداره تربیت بدنی استانها و در اماکن دولتی ورزشی انجام شده است که چند مورد عبارتنداز:
24. در تحقیق علی منوچهری در رابطه با وضعیت اماکن و نیروی انسانی (ورزشی) مناطق آموزش و پرورش با توجه به نتایج، سرانه ورزشی به ازای هر دانش آموز 2/0 فضای ورزشی می باشد.
25. طبق تحقیق عبدالحسین قدرتی در همین زمینه امکانات و تجهیزات ورزشی دانشگاه آزاد تبریز ضعیفتر از دانشگاه دولتی تبریز است، ولی از نظر منابع انسانی اساتید تربیت بدنی عمومی دانشگاه آزاد و دولتی تبریز در وضعیت خوبی به سر می‌برند. [25]
26. طبق تحقیق فاطمه صباح، با همین عنوان در کانون های ورزشی وضعیت تاسیسات و تجهیزات ورزشی از دیدگاه مدیران با کسب 78% (در وضعیت مطلوب)، از دیدگاه مربیان با 62% و دانش آموزان با 9/62% (در وضعیت متوسط) قرار دارد. [26]

27. در پژوهشی دیگر با عنوان بررسی وضعیت ورزش و مقایسه این وضعیت در بین دانشگاهها و دبیرستانها که توسط آقای جبرائیل افتخاری صورت گرفته است پایین بودن بازدارندگی عوامل نه گانه (علاقه، وسیله نقلیه، امکانات، روابط اجتماعی، ناآگاهی، مهارت و آمادگی جسمانی و…..) در حد متوسط بکار رفته است. در محیط دانشگاه برخلاف دبیرستان هیچ یک از عوامل فوق به طور جدی مانع از فعالیت‌های ورزشی دانشجویان نمی شود و در این محیط وقت و علاقه نقش بازدارندگی بیشتری دارد. براساس یافته های تحقیق افزایش وقت و فرصت و متعاقب آن فراهم نمودن بودجه برای وسایل ایاب و ذهاب و امکانات ورزشی در دسترس، می تواند در دستور کار متصدیان امور ورزشی دانشگاهها قرار گیرد. [‍27]
28. نتایج تحقیقات حسن زارعی با موضوع نحوه گذران اوقات فراغت در دانشگاههای علوم پزشکی کشور با تاکید بر فعالیت ورزشی نشان می دهد که اماکن ورزشی مهم‌ترین عامل جذب دانشجویان و فعالیت‌های تفریحی و فراغتی است.
29. نتایج تحقیقات کریمیان و تندنویس حاکی از آن است که سرانه اماکن و تاسیسات ورزشی سرپوشیده برای هر نفر از دانشجویان 47 مترمربع و سرانه زمین‌های روباز چند منظوره برای هر دانشجو 62/1 مترمربع است. در حالیکه میانگین سرانه فضاهای ورزشی که از سوی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری برای هر دانشجو در نظر گرفته شده 7 متر مربع (5/2 متر مربع فضای سرپوشیده و 5/4 مترمربع فضای روباز است). پژوهش تندویس نشان می دهد که سرانه‌ی بودجه ورزشی هزینه شده در دانشگاههای کشور از منطق خاصی پیروی نمی کند.
30. طبق تحقیقات دکتر شادمهر میردار، الهه طالبی، فرزام فرزان، سعید تابش، علیرضا صفایی، ناری دماوندی، رزیتا فتحی در پژوهشی که با عنوان تحلیل وضعیت منابع انسانی بودجه و تاسیسات ورزشی مراکز آموزش عالی استان مازندران انجام شده نتایج زیر بدست آمده است. در دانشگاههای مازندران نسبت ورزشکار به دانشجو 1 به 38 و نسبت کارشناس به دانشجو 1 به 1648، کل فضای ورزشی سریع سرپوشیده و روباز 84442 مترمربع و سرانه مساحت فضای ورزشی به هر دانشجو 65/3 مترمربع است که با استاندارد بین المللی سرانه فضای ورزشی 7 متر مربع فاصله دارد.
مقایسه هزینه سرانه بودجه ورزشی دانشگاههای مازندران نشان می دهد که دامنه نوسان آن در این دانشگاهها از 5500 ریال در دانشگاه پیام نور بابل به 100000 در دانشکده نفت محمود آباد متغیر بوده است. به نظر می رسد عدم توزیع مناسب امکانات و تاسیسات ورزشی در این مراکز موجب عدم استقبال دانشجویان از فعالیت ورزشی شده است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که برخی از این موسسات، فاقد حداقل پست سازمانی و نیروی انسانی فوق برنامه‌ی ورزشی، فاقد تاسیسات فاقد بودجه و ورزشکار می باشند. نگاه جنسیتی به فضاهای ورزشی از جمله معضلات دیگر ورزش دانشگاههای استان است. [2]
تحقیقات خارج از کشور:
با بررسی‌های به عمل آمده و مراجعه به چند مرکز تحقیقاتی پژوهشی به طور مشخص تحقیقی کاملاً مشابه با پژوهش حاضر یافت نشد.
بیشتر مقالات و پایان نامه خارجی به صورت موضوعی به این موضوع ورزشی اشاره نموده بود. لذا در این بخش به یافته های علمی در این زمینه به طور اختصار اشاره می گردد. [28]
1. ویلیامز- آ، در تحقیقی با عنوان الگوی فعالیت بدنی در میان جوانان درحال تحصیلی بیان می کند که تاسیسات و تجهیزات، عامل موثری در میزان مشارکت ورزشی جوانان است و تخصص و مهارت مربیان هم به عنوان عامل موثر در گرایش جوانان به ورزش در زمان فراغت و عضویت درکلوپ‌های ورزشی می باشد.
2. انگسترم در پژوهشی که با عنوان تربیت بدنی در میان جوانان سوئدی، انجام داده است در یافته که مدیریت کلوپ های ورزشی عامل مهمی در جذب دانش آموزان به این مرازک بوده است.
3. لواریا- پورتلار، تحقیقی با موضوع برنامه های تربیت بدنی و ورزش مدارس پسرانه و دخترانه پورتوریکو انجام دادهاست که بخشی از یافته های او در زیر آمده است:
الف) مدارس دارای فضای آموزشی خوبی برای کلاس‌ها بودن ولیکن کمبود امکانات و وسایل و موارد مورد نیاز تدریس، مانع رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب در ورزش بوده است.
ب) تنوع در ورزش به علت محدودیت وسایل امکان پذیر نبوده است.
4. پارتیسیا ورتینسکی (1992) از تحقیقاتی که پیرامون عوامل مرتبط با فضاهای ورزشی انجام گرفته داشتن حقوق و امتیازات مساوی دختران و پسران در استفاده از فضای ورزشی را مورد نظر قرار داده و در این مورد تحقیقاتی را به عمل آورده است.
5. برادفورد استراند (1990) تحقیقاتی را با موضوع فضای ورزشی روی 10 دانشگاه بزرگ آمریکا انجام داده و بیان کرده که فضای ورزشی اختصاص یافته به دانشجویان در سال 1967 کمتر از 3/1 مترمربع بوده و در سال 1990 برابر با 03/1 مترمربع شده است.
6. لیوبی هوا (1997) یکی از موضوعاتی را که باعث نارضایتی دانشجویان می‌شود، عدم آگاهی از اینکه چرا امکانات ورزشی در اختیار آنهاست و چگونگی بهره گیری از آنها دانسته است. [20]
فصل سوم
مقدمه:
در این فصل روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش جمع آوری اطلاعات، روش‌های آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می گردد. در این تحقیق از روش توزیع پرسشنامه در میان نمونه ها استفاده شده است. پرسشنامه مورد استفاده که از نوع پرسشنامه محقق ساخته محسوب می شود دارای 2 بخش مشخصات و سوالات است که تعداد سوالات 36 عدد می باشد. 15 سوال مربوط به منابع علمی و عملی و 21 سوال مربوط به منابع انسانی دانشگاه تبریز می باشد.
روش تحقیق:
این مطالعه از نوع تحقیقات توصیفی است که به بررسی تعداد و انواع اماکن و فضاهای ورزشی و همچنین تعداد منابع انسانی دانشگاه اعم از تعداد دانشجویان، اساتید، مربیان، داوران و کارمندان و مدارک تحصیلی آنها می پردازد. به دلیل ماهیت موضوع تحقیق، اطلاعات از طریق مصاحبه با امور فوق برنامه دانشگاه تبریز جمع آوری گردیده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جامعه و نمونه آماری:
در این تحقیق جامعه آماری، دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز می باشد. به دلیل کوچک بودن جامعه آماری، نمونه و جامعه آماری برابر هستند.
وسیله و روش جمع آوری اطلاعات:
جمع آوری اطلاعات با استفاده از توزیع پرسشنامه محقق ساخته که براساس اهداف تحقیق بوده انجام گرفته است. پرسشنامه شامل 2 بخش است: در بخش اول سن، جنس، مقطع تحصیلی، سال ورود به دانشگاه آمده است و در بخش دوم سوالات تحقیق است که در رابطه با بررسی منابع علمی و عملی و منابع انسانی دانشگاه تبریز مطرح شده است.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از برنامه های رایانه ای استفاده شده است. با توجه به ماهیت تحقیق بیشتر از روشهای آماری توصیفی از قبیل فراوانی، درصد فراوانی و شاخص گرایش مرکزی (میانگین) استفاده شده است و به منظور کاستن از خطاهای احتمالی از نرم افزار آماری SPPS جهت تنظیم جداول استفاده گردیده که بر این اساس با مشخص کردن فراوانی و درصد فراوانی و…. هر یک از متغیرها با توجه به اهداف تحقیق که در حیطه آمار توصیفی است مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم
فصل پنجم
مقدمه:
تربیت بدنی و ورزش در دانشگاهها به منظور اجرای برنامه های ساختاری، نیازمند بانک اطلاعاتی کامل است تا بتواند در تنظیم و اجرای طرح های گوناگون جهت توسعه و تعمیم ورزش دانشگاهها و نیز ارتقای عملکرد انسانی و سخت افزاری آنان، گام‌های اساسی بردارند تا هدایت آنها را در این زمینه بر عهده بگیرد.
اهمیت بررسی رضایت دانشجویان تربیت بدنی از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی به جهت ارتقا هر چه بیشتر گروه تربیت بدنی، سبب شد که به عنوان موضوع این پژوهش و البته در سطح محدودتر در دانشگاه تبریز و مختص گروه تربیت بدنی انتخاب گردد.
یافته های تحقیق:

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید