1ـ هر چه میزان سرمایه فرهنگی بالاتر باشد سرعت تصمیم گیری به ترک اعتیاد بیشتر است. هر چه میزان تحصیلات بالاتر باشد سرعت تصمیم گیری افراد به ترک اعتیاد بیشتر است.
این جدول نشان می‌دهد که هر چه میزان تحصیلات افراد بالاتر باشد آنان زودتر به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کرده‌اند و برای ترک اعتیادشان اقدام کرده‌اند.
ـ حدوداً 5/62%
جدول رابطه تحصیلات و افراد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد
مذکرمونثکلتحصیلات کم123تحصیلات متوسط9312تحصیلات بالا20525کل201040
ـ‌هر چه میزان تحصیلات بالاتر مدت زمان بیشتری افراد در ترک می‌مانند.
این جدول نشان می‌دهد که تحصیلات بالا و میزان مدت بیشتر ترک رابطه معنا دار وجود دارد. هر چه تحصیلات بالاتر باشد مدت زمان ترک اعتیاد بیشتر است.
جدول رابطه تحصیلات با مدت زمان ماندن در ترک
کمتر از 1 ماهبیشتر از 3 ماهبیشتز از 1 سالتحصیلات کم 2
33
123
26 تحصیلات متوسط12
212
1212
26تحصیلات بالا25
225
12 25
26
2ـ هر چه سرمایه اقتصادی بالاتر باشد سرعت تصمیم گیری بر ترک اعتیاد بالاتر است.
ـ هرچه میزان درآمد افراد بیشتر تصمیم گیری به ترک اعتیاد بیشتر است.
این جدول نشان می‌دهد که بین درآمد بالا با تصمیم به ترک اعتیاد رابطه معنا دار وجود دارد. یعنی هرچه درآمد افراد بالاتر باشد تعداد بیشتر مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد روی آورده‌اند.
ـ حدوداً 55% افراد تحصیلات بالائی داشتند.
جدول رابطه بین درآمد و افراد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد
مذکرمونثکلکم درآمد8210درآمد متوسط358درآمد بالا19322کل301040
ـ هر چه میزان درامد افراد بیشتر باشد مدت زمان بیشتری افراد در ترک هستند.
این جدول نشان می‌دهد بین درآمد بالا افراد و طول مدت زمان بیشتر در ترک رابطه معنا دار وجود دارد. یعنی هر چه در آمد افراد بالاتر باشد زمان بیشتری را در ترک هستند.
جدول رابطه درآمد افراد و مدت زمان ماندن در ترک
کمتر از 1 ماهبیشتر از 1 ماهبیشتز از 1 سالدرآمد کم3
2 10
1210
26 درآمد متوسط8
28
1212
26درآمد بالا22
222
12 22
26
3ـ هر چه افراد شغل ثابتی داشته باشند، سرعت تصمیم گیری به ترک بالاتر.
این جدول نشان می‌دهد بین داشتن شغل ثابت افراد با تصمیم گیری به ترک اعتیاد رابطه معنا دار وجود دارد. افراد با داشتن شغل دائم بیشتر به مراکز اعتیاد مراجعه کردند.
حدوداً 70% مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد دارای شغل دائم هستند.
جدول رابطه بین فعالیت شغلی افراد و مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد
مذکرمونثکلسیگار-22شغل موقت5510شغل دائم25328کل301040
ـ هر چه افراد شغل ثابتی داشته باشند ف‌مدت زمان ماندن در ترک بیشتر است.
بین شغل دائم و طول مدت زمان ماندن در ترک رابطه معنا دار وجود دارد. افراد دارای شغل دائم زمان بیشتری در ترک هستند.
جدول رابطه بین فعالیت شغلی افراد و مدت زمان ماندن در ترک
کمتر از 1 ماهبیشتر از 1 ماهبیشتز از 1 سالسیگار2
22

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

122
26 شغل موقت10
210
1210
26شغل دائم28
228
12 28
26
4ـ هرچه سن افراد بالاتر باشد سرعت تصمیم گیری به ترک اعتیاد بیشتر است.
بین بالا بودن سن افراد و تصمیم به ترک اعتیاد رابطه معنا دار وجود دارد.
هرچه سن افراد بالاتر باشد، بیشتر به مراکز ترک اعتیاد مراجعه می‌کنند. حدوداً 75% مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد سن بالای 20 سال دارند.
جدول رابطه سن افراد و مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد
مذکرمونثکلزیر 20 سال8210بالای 20 سال22830کل301040هر چه سن افراد بالاتر باشد، ‌مدت زمان بیشتری در ترک می‌مانند.
بین بالا بودن سن افراد و طول مدت زمان ماندن در ترک رابطه معنا دار وجود دارد.
هر چه سن افراد بالاتر باشد مدت بیشتری در ترک می‌مانند.
جدول رابطه بین سن افراد و مدت زمان ماندن در ترک
کمتر از 1 ماهبیشتر از 1 ماهبیشتز از 1 سالزیر 20 سال10
210
1210
26 بالای 20 سال30
230
1230
26دیگر فرضیات‌:
5ـ هر چه میزان فشار خانواده بیشتر باشد سرعت تصمیم گیری به ترک اعتیاد بیشتر است.
6ـ هر چه میزان استفاده از کالاهای فرهنگی بیشتر باشد مدت زمان بیشتری افراد در ترک می‌مانند.
7ـ هر چه میزان درآمد ماهیانه افراد بیشتر باشد، ‌مدت زمان بیشتری افراد در ترک می‌مانند.
8ـ هر چه افراد تخصص بیشتری در شغلشان داشته باشند مدت زمان بیشتری در ترک می‌مانند.
9ـ هر چه قدرت جسمانی افراد بیشتر باشد مدت زمان بیشتری افراد در ترک می‌مانند.
فصل چهارم : نتایج تحقیق
یافته‌های تحقیق
ـ یافته توصیفی : ( نقش خانواده، نقش دوستان، نقش همسر، ‌نقش موقعیتهای شغلی ) عوامل موثر بر ترک اعتیاد.
ـ تاثیر در عوامل تصمیم بر ترک اعتیاد بر جنس مذکر زیر 20 سال : با توجه به جدول داده‌های خام نشان می‌دهد که افراد زیر 20 سال کمتر به مراکز ترک اعتیاد مراجعه می‌کنند.
ـ‌تاثیر اعتیاد و عوامل تصمیم بر ترک اعتیاد بر جنس مذکر بالای 20 سال :‌با توجه به جدول داده‌های خام نشان می‌دهد که افراد بالای 20 سال مهم‌تر هستند برای ترک اعتیاد و زمان بیشتری را در ترک هستند.
ـ‌تاثیر اعتیاد و عوامل تصمیم بر ترک اعتیاد بر جنس مونث :‌نشان می‌دهد که زمان کمتری به مراکز ترک اعتیاد مراجعه می‌کنند.
ـ‌تاثیر و نقش خانواده و دوستان که تاثیر گذارترین عوامل هستند برای تصمیم بر ترک اعتیاد.
ـ تاثیر نقش‌های شغلی نشان می‌دهد که هر چه افراد شغل ثابت داشته باشند از نظر روحی و روانی مشکلات آنها کمتر است. در نتیجه فشار مسائل اقتصادی روی آنان کمتر است.
دیگر یافته‌ها :
استراتژی‌هایی که اطلاعات، نگرش‌ها و رفتار کودکان و نوجوانان در مورد مواد مخدر و مهارتهای تطابقی و اجتماعی و نیازهای آنان را مورد هدف قرار می‌دهد در حقیقت شایع‌ترین روش‌های پیشگیری هستند. این روشها به جای تمرکز بر والدین، محیط و شرایط سیاسی اجتماعی اقتصادی، بر تغییر فرد متمرکز هستند دراین راستا، برنامه‌هایی که کودکان را از سنین پائین‌تر حتی زیر سن مدرسه تحت پوشش و آموزش قرار می‌دهند و تا سنین بالاتر نیز ادامه می‌یابند ارجحیت دارند. دراینجا روشهای متفاوتی را که بر فرد تأثیر می‌گذارند مورد بحث قرار می‌دهیم.
دادن اطلاعات در مورد مضرات مصرف مواد مخدر :
این روش بر این باور استوار است که مصرف مواد به دلیل فقدان آگاهی صحیح از زیان‌های مواد مخدر صورت می‌گیرد اگر چه مطالعات نشان داده‌اند که استفاده از این روشها به تنهایی تأثیر چندانی در کاهش اعتیاد ندارد، با این حال می‌بایست همواره به عنوان یکی از راههای مداخله در برنامه‌های جامع پیشگیری مورد استفاده قرار گیرند.
نکاتی که در ارائه برنامه آموزش می‌بایست رعایت شوند عبارتند از :
* اطلاعات ارائه شده باید از نظر علمی معتبر و قابل قبول باشد.
* از ترساندن بیش از حد و دادن اطلاعات باورنکردنی می‌بایست پرهیز نمود. مثلاً ” پیام اعتیاد بمبی است که خانواده شما را متلاشی می‌کند” اغراق آمیز بوده و قابل باور نیست.
* اطلاعات ارائه شده نباید حس کنجکاوی نوجوان را در مصرف مواد برانگیزد، به عنوان مثال، ذکر این پیام که ” مواد مخدر شادی کوتاه و افسوس طولانی به دنبال دارد” باعث می‌شود تا نوجوان نخواهد شادی کوتاه آن را تجربه کند.
* محتوای برنامه آموزشی نباید نحوه بدست آوردن مصرف مواد را آموزش دهد. مثلاً نمایش ورود فردی به پارک و نحوه تهیه مواد توسط وی می‌تواند جنبه بد آموزی داشته باشد.
* اطلاعات باید حاوی پیام ” عدم مصرف ” باشد. به عنوان مثال، این مطلب که ” بیش از نیمی از کسانی که تنها یک بار مواد مصرف کرده‌اند به مواد وابستگی یافته اند” پیام عدم مصرف را منتقل می‌نماید.
* اطلاعات ارائه شده باید این پیام را منتقل نماید که مصرف مواد برای همه مضر است و هیچ کس و هیچ گروهی از آسیب آن مصوب نیست.
* هنگامی که نوجوانان وجوانان مخاطب هستند باید از پیام‌هایی استفاده شود که به مضرات مواد در حال حاضر و آینده نزدیک می‌پردازد نه عوارض درازمدت آن. برای مثال مطرح کردن بوی بد دهان به دنبال سیگار کشیدن بیشتر از ابتلا به سرطان ریه مورد توجه واقع می‌شود.
* مطالب آموزشی و نحوه ارائه آنها باید بر سن، علائق و نیازهای گروههای هدف منطبق باشد. مثلاً برای گروههای نوجوانان و جوانان که هنوز ازدواج نکرده اند، طرح پیام ” اعتیاد = طلاق” اثر چندانی نخواهد داشت.
* پیام‌های آموزشی باید با شناخت فرهنگ و باورهای گروههای مختلف هدف برنامه ریزی گردند. برای مثال پیام ” اعتیاد ظلم به جامعه است” برای اشخاصی که به ارزشهای فردی بیشتر اهمیت می‌دهند تأثیری ندارد.
* ارائه حجم زیادی از اطلاعات در یک زمان کوتاه، میزان یادگیری فرد را کاهش می‌دهد. بنابراین اطلاعات باید بتدریج و با فواصل کوتاه منتقل شده و حتماً تکرار شود. برای مثال، فاصله زمانی هفته‌ای یکبار تا دو بار فاصله مطلوبی برای انتقال اطلاعات می‌باشد.
* از آنجا که کسب هر دانشی موجب تغییر رفتار نمی‌گردد، آموزش باید داری سه جنبه باشد :
1. انتقال مناسب دانش و اطمینان از درک و فهم آن از طرف مخاطب، مثلاً پیام ” اعتیاد تضادهای خانواده را افزایش می‌دهد” برای عامه مردم قابل درک نیست.
2. ایجاد انگیزه با تأثیر بر احساسات و نگرش‌ها، پیام ” اعتیاد جرم است” و یا ” اعتیاد توان جسمی شما را کاهش می‌دهد” با درگیر کردن عواطف افراد، نگرش آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
3. ارائه واضح و روشن الگوهای رفتاری مناسب. مانند ” هنگام برخورد با مشکل، با افراد معتاد مشورت نکنید”.

تأثیر بر ارزش‌ها و نگرشها (تغییر نگرش‌های مثبت و تثبیت نگرش‌های منفی نسبت به مصرف مواد مخدر :
نگرش‌ها (attitudes) عبارت‌اند از باورهای فرد در مورد نتیجه و عاقبت هر کار و ارزشی که فرد برای این نتیجه قائل است. نگرش‌ها دلایل منطقی بر رفتارهای هر فرد خاص می‌باشند.
عوامل بسیاری بر نگرش افراد تأثیر می‌گذارند. یکی از این عوامل، دانش و اطلاعات فرد در حوزه‌های مختلف است. اطلاعات وقتی به نگرش تبدیل می‌شوند که منجر به ارضای فرد از خود یا افزایش اعتماد به نفس و بهبود نگرش فرد نسبت به خود و حفظ و تقویت خود به عنوان فردی توانا گردند. باورها و نگرش‌هایی که در زندگی فرد جنبه کارکردی داشته باشند ثبات می‌یابند و آنان که کارکردی نداشته باشند، دستخوش تغییر می‌گردند. معمولاً انسان عادت سه گرایش انتخابی دارد و مسائلی را باور می‌کند که نظرات و رفتارکنونی اش را تائید و تصدیق نماید. برخی از مواقع، باورهای افراد با رفتار آنان هماهنگی ندارد و ایجاد ناهماهنگی شناختی می‌نماید. در چنین ماقعی، فرد رفتار و یا نگرش خود را تغییر می‌دهد تا توافق و هماهنگی بین رفتار و ارزش‌های خود ایجاد نماید.
از عوامل مهمی که موجب دوام و ثبات نگرش‌ها و ارزش‌ها می‌شود حمایت و فشار اجتماعی است. حمایت اجتماعی (social support) یکی از مکانیسم‌های کنترل اجتماعی است که از طریق پاداش یا تقویت مثبت سعی در حفظ یا تقویت شناخت یا رفتارهای اجتماعی مطلوب دارد. فشار اجتماعی (social pressure) مکانیسم دیگر کنترل اجتماعی است که با تنبیه یا تقویت منفی موجب تغییر شناخت و رفتارهای اجتماعی نامطلوب می‌گردد. مثلاً تابلوی ” سیگار نکشید” با اعمال فشار اجتماعی نگرش مثبت به سیگار را تضعیف می‌نماید.
نگرش‌ها و ارزشهایی که بر پیشگیری از سوء مصرف مواد موثرند عبارتند از :
ارزش‌های مذهبی :
مطالعات مختلف در جهان نشان داده‌اند که یکی از عوامل محافظت کننده در مقابل سوء مواد، داشتن اعتقادات و باورهای راسخ دینی و مذهبی است. بنابراین، رواج و پرورش این ارزش‌ها در پیشگیری نزد کودکان و نوجوانان اهمیت زیادی دارد. در جامعه مسلمان ما، استفاده از شعائر و فناوری دینی که افراد را به طور جدی از مصرف مواد نهی می‌نماید از مهمترین و موثرترین راههای پیشگیری از سوء مصرف مواد می‌باشد.
اولویت دادن به ارزش‌های اجتماعی به جای ارشهای شخصی و فردی
مطالعات مختلف نشان داده‌اند که معتادان به مواد مخدر، به طور مشخص به ارزش‌های شخصی، فردی خود بیش از ارزش‌های اجتماعی بها می‌دهند. بنابراین، تقویت ارزش‌های اجتماعی در نوجوانان علاوه بر کاهش سوء مصرف مواد، منجر به کاهش رفتارهای ضد اجتماعی دیگر نیز می‌گردد.
ارزش حس مسئولیت فردی :
یکی از راههای پیشگیری از سوء مصرف مواد در نوجوانان ارتقای ارزش حس مسئولیت فردی و کنترل خود در انجام رفتارهای غیر قابل قبول اجتماعی است. با این روش افرادی که نسبت به رفتارهای ضد اجتماعی مقاومت نشان می‌دهند به عنوان افرادی پرقدرت و توانا معرفی می‌شوند.
جوانان کمتر از افرا میانسال به سلامت خود بها می‌دهند. یکی از دلایل چنین نگرشی این است که جوانان خود را آسیب ناپذیر می‌داند و براین باورند که سلامت آن به آسانی به خطر نمی‌افتد. با تصحیح این باور و تقویت اهمیت سلامت برای آنها، میزان سوء مصرف کاهش می‌یابد.
تبیین جامعه شناختی اعتیاد و عوامل موثر بر آن
راهبردها و استراتژی‌های پیشگیری از مصرف مواد مخدر
استراتژی پیشگیری مبتن بر نوع گروه‌هایی که برنامه پیشگیری برایشان طراحی شده است
هدف از پیشگیری این است که جامعه هدف به هیچ‌وجه از داروهای اعتیادآور استفاده نکند و خود را در معرض خطرات ناشی از آن قرار ندهد. در این استراتژی که یک برنامه پیشگیری مبنی بر گروه‌هایی که این برنامه برایشان طراحی شده است، سه راهبرد پیشگیری مستقل وجود دارد:
1- پیشگیری جامع یا کلی:
این نوع پیشگیری در واقع در برگیرنده راهبردهایی برای پیشگیری از نشانه‌های اولیه مصرف مواد با شروع مصرف آن در جمعیت به طور عمومی (عام) است، یعنی برای همه.
2- پیشگیری برگزیده:
این روش در واقع شامل آن نوع از راهبردهای پیشگیری است که برای گروه‌های هدف یا زیر مجموعه‌هایی از جمعیت عمومی طراحی شده است مثل فرزندان والدین مصرف کننده مواد و یا محصلین بی‌بضاعت مدارس.
3- پیشگیری الزامی:
راهبردهای ایجاد شده در این نوع پیشگیری برای آن دسته از شرکت کنندگان برنامه پیشگیری است که در حال حاضر دارای شواهدی از مصرف مواد یا نشانه‌های پیشرونده مصرف مواد هستند و یا عوامل خطر در آن‌ها زیاد است. مانند اختلالات رفتاری، هیجان طلبی و خطرجویی زیاد، پرخاشگری و بی‌مبالاتی جنسی.
ح ـ استراتژی متوازن کنترل مواد مخدر (استراتژی ملی کنترل مواد مخدر در آمریکا)
این استراتژی نتیجه عملکردهای کشور آمریکا در زمینه کنترل مواد مخدر است. به نوعی می‌توان اذعان داشت که این استراتژی یک برنامه مطلوب و تقریبا کاملی است که می‌تواند راه‌گشایی برای کنترل مواد مخدر در تمامی کشورها به خصوص ایران باشد. مهمترین موضوعات مطرح شده در این استراتژی عبارت است از:
1. تاکید بر امر پیشگیری (نه درمان) و افزایش آگاهی‌های عمومی در خصوص مضرات سوء مصرف مواد مخدر به عنوان بخش مهمی از استراتژی مذکور
2. تلاش جهت سازمان‌دهی اقدامات ملی به منظور جلوگیری از تجارت و کسب درآمد از طریق قاچاق مواد مخدر
3. حمایت از برنامه‌های آگاهی رسانی وزارت آموزش و پرورش و مدارس و تست مواد مخدر از دانش آموزان به منظور شناسایی افراد نیازمند درمان، بازپروری و مشاوره، هم‌چنین جلوگیری از ابتلای افراد در معرض مصرف مواد
4. تاکید بر تعهد دولت در قبال خانواده‌ها و حمایت مالی و ابزاری به منظور فراهم آوردن محیطی عاری از مواد مخدر برای فرزندانشان
5. اقدام دولت جهت افزایش سقف بودجه ملی در زمینه‌های تحقیقات،‌ طرح‌های افزایش دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر و هم‌چنین درمان معتادان
6. تاکید ویژه بر آموزش جوانان و ارتقای آگاهی‌های آنان در خصوص مضرات و ظواهر فریبنده در دفعات مصرف
7. ایجاد مراکزی از سوی دولت برای معتادان بی‌خانمان و بی‌کار، تا از این طریق افراد ضمن برخورداری از حمایت مالی و افزایش مهارت‌های شغلی، از لحاظ درمانی و معنوی و تقویت ایمان نیز تحت پوشش قرار گیرند.
8. افزایش تحقیقات و رسیدگی به پرونده‌های منبع که در واقع تامین کننده مواد مخدر مصرفی هستند.
بخش حساس استراتژی پیشگیری از سوء مصرف، آگاه ساختن جوانان از ضررهای ناشی از مواد مخدر بر سلامتی و آینده آنان است. جوانان باید یاد بگیرند که در تمام عمر، مسئول حذر کردن و پاک ماندن از مواد مخدر هستند. در مجموع استراتژی متوازن بر سه محور اساسی متمرکز است:
1. قطع مصرف مواد مخدر قبل از شروع آن
2. درمان افراد معتاد
3. نابودی بازار مواد مخدر
در زیر به ترتیب اولویت به بحث درباره هر یک از این سه محور می‌پردازیم:
1- قطع مصرف مواد مخدر قبل از شروع آن:
اولویت اول استراتژی متوازن، قطع مصرف مواد قبل از شروع آن است. این استراتژی آموزش جوانان را در زمینه پرهیز از مصرف مواد مخدر به دلیل آثاری که این مواد می‌توانند بر سلامت و آینده فرد داشته باشد مورد تاکید قرار می‌دهد و شامل دو برنامه است:
1ـ 1ـ فعالیت‌های آموزشی و اجتماعی: تلاش‌های پیشگیرانه اولین قدم در مقابله با مواد مخدر است. این تلاش‌ها نویدگر جلوگیری از مصرف است، قبل از آن که خانواده‌ها درد و رنج در دام اعتیاد افتادن یکی از عزیزانشان را ببینند.
برنامه‌های مقابله با مصرف مواد مخدر به خصوص برنامه‌های تحقیقاتی که جامعه را دربر می‌گیرند، برای آموزش خطرات ناشی از مصرف مواد مخدر به جوانان و هم‌چنین آماده سازی زمینه برای نفی اجتماعی مصرف مواد مخدر بسیار با ارزش هستند؛ اما مقابله با مصرف مواد مخدر نیازمند یک بحث جامع در زمینه سیاست‌های عمومی است. زیرا فعالیت‌های مذکور تنها شامل یک سری برنامه‌های پراکنده دولتی نیستند، بلکه شامل تلاش خانواده‌ها و جامعه در راه شکوفایی جوانان هستند.
متاسفانه طی سال‌ها و به دلیل فرهنگ متداول، والدینی که سعی در آگاه کردن فرزندانشان از خطرات ناشی از مواد مخدر و آموزش آن‌ها برای آزادی در اتخاذ تصمیمات صحیح دارند، هیچ‌گونه حمایتی نمی‌شوند. در موسیقی، فیلم و تلویزیون، مصرف مواد مخدر اغلب پرطرفدار و مهیج و مصرف کنندگان و حتی فروشندگان مواد مخدر افرادی افسار گسیخته و قانون گریز، معرفی می‌شوند. کودکان ما باید از سنین پایین بیاموزند که در تمام طول زندگی‌شان مسئول پرهیز از مواد مخدر هستند. وقتی والدین و مربیان شرایط مساعدی را فراهم کردند آنگاه مرحله دوم استراتژی اول آغاز می‌شود.
2ـ 1ـ حمایت از برنامه تست مصرف مواد مخدر از دانش آموزان و جوانان: در سطح مدارس و دانشگاه‌ها برنامه آزمایش تست مواد مخدر یک وسیله موثر برای شناسایی دانش‌آموزان نیازمند به بازپروری و مشاوره و اعلام خطر برای کسانی که هنوز آلوده نشده‌اند است. هدف از تست جوانان تنبیه آن‌ها نیست حتی در مدارس. اگر بدون سعی در بازپروری دانش‌آموزان و محصلان مصرف کننده مواد،‌ اقدام به اخراج آن‌ها از مدارس کنند، جامعه با موجی از افراد مصرف کننده مواد مخدر مواجه خواهد شد که خود در درازمدت یک معضل جدی به شمار می‌رود. هدف اصلی از انجام این تست، دور نگه داشتن دانش‌آموزان و شاغلان به تحصیل از مواد مخدر و ترغیب آن‌ها به مشاوره و بازپروری است. هم‌چنین آزمایش تست مواد مخدر در مدارس و مراکز تحصیلی می‌تواند در راستای پیشگیری و به عنوان بخشی از یک استراتژی جامع پیشگیری استفاده شود. تست مواد مخدر کارآمد است زیرا نشانگر درک انگیزه‌های جوانان است. برای اغلب جوانان تنها علم به این‌که هر لحظه امکان خواستن آن‌ها برای تست وجود دارد کافی است که مواد مخدر مصرف نکنند و یا اصولا به طرف مصرف مواد نروند. دولت نیز متعهد به ارائه ابزار مورد نیاز به خانواده‌هاست تا آن‌ها بتوانند محیطی دور از مواد مخدر را برای تحصیل جوانان‌شان مهیا کنند.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید