پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (879)

2-2-10. مجموعهسازی و توسعه منابع اطلاعاتی در کتابخانههای دیجیتالی………………………………………….272-2- 11. مواد اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی …………………………………………………………………………………….28 2-2-12. علل گرایش به کتابخانههای دیجیتالی………………………………………………………………………………..29 سایت منبع 2-2-13. چالشها در حوزه کتابخانههای دیجیتالی…………………………………………………………………………..30 2-2-13-1.چالشها و مسایل حوزه نگرش کتابخانههای Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (878)

2-7- دیدگاه ها332-7- 1- دیدگاه نوساز33 سایت منبع 2-7- 2- دیدگاه کالبدی332-7- 3- دیدگاه اجتماعی342-7-4- دیدگاه اقتصادی352-8- اصول362-8-1- اصول شهر سازی انسان گرا362-9- الگو ها372-9-1- الگوی جایگزینی372-9-2- الگوی پالایش شهری38فصل سوم:39روش اجرای تحقیق/ مواد و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (877)

1-8- چارچوب کلی پایان نامه81-9- کلیدواژه‌های مورد استفاده در تحقیق9فصل دوم11مقدمه122-1- بخش اول- تعریف و اهداف “آمادگی الکترونیکی”122-1-1- ضرورت توجه به آمادگی الکترونیکی122-1-2- تعاریف آمادگی الکترونیکی132-1-3- اهداف آمادگی الکترونیکی172-2- بخش دوم- تشریح مدل های ارزیابی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (876)

3-1-1-1- دریاچهی گاوخونی 423-1-1-2- رودخانهی زایندهرود423-2- تکامل ساختار شهری اصفهان در ادوار مختلف443-2-1- شکلگیری شهر دو قلو از اواخر ساسانیان تا قرون اولیهی اسلامی443-2-2- شکلگیری شهر متمرکز و دارای حصار از اوایل قرن پنجم هجری Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله b (875)

2-3-3. روشهای تشخیص واژههای پایه162-3-4. معیارهای تشخیص واژههای پایه182-3-4-1. جایگزینی نحوی182-3-4-2. متضاد182-3-4-3. باهمآیی همنشینی192-3-4-4. گستردگی192-3-4-5. شمول معنایی ……………………………………………………………………………………………………………..202-3-4-6. عاری بودن از مظاهر فرهنگی …………………………………………………………………………………….202-3-4-7. تلخیص ……………………………………………………………………………………………………………………… 212-3-4-8. باهمآیی متداعی ……………………………………………………………………………………………………….. 212-3-4-9. خنثایی زمین? گفتمانی …………………………………………………………………………………………….. Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله b (874)

برخی از نابهنجاری های روانی سالها پیش شناخته شده اند. شواهد برجای مانده از دوران پیش از تاریخ حاکی از آن است که رفتارهای نابهنجار بیشتر به ارواح شیطانی نسبت داده می شد. شواهدی دال Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (873)

برخی از نابهنجاری های روانی سالها پیش شناخته شده اند. شواهد برجای مانده از دوران پیش از تاریخ حاکی از آن است که رفتارهای نابهنجار بیشتر به ارواح شیطانی نسبت داده می شد. شواهدی دال Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع تحقیق b (872)

2-1- قلمرو اسباب مدنی و کیفری …………………………………………………………………………………….572-1-1- وجوه تمایز مسئولیت در دو نظام حقوقی و کیفری………………………………………………………..572-1-1-1- مبنای تمیز مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی………………………………………………………….612-1-1-2- وجوه اشتراک مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی……………………………………………………….632-1-2- تفاوت اسباب کیفری و مدنی…………………………………………………………………………………642-1-2-1- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (871)

الف) قاچاق7ب) کالا9ج) ارز9د) گمرک12گفتار دوم: مبانی12الف) لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه12ب) لزوم حمایت از تولید داخلی14ج) لزوم توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور16مبحث دوم: پیشینه تاریخی18گفتار نخست: سیر تاریخی، Read more…

By 92, ago